Rättsvetenskap

Sök artiklar och böcker

Databaser inom Rättsvetenskap
Sök direkt i en databas från denna lista (klicka på databasen).
Bibliotekets katalog
Leta böcker eller tryckta tidskrifter i bibliotekets lokala katalog.
Libris
Sök i Sveriges gemensamma bibliotekskatalog för universitet och högskolor.
Ebrary
Hitta elektroniska böcker på biblioteket.

Tips!

Hitta uppsatser i fulltext genom att söka i DiVA eller i Uppsök.

Sök vetenskaplig information på nätet i Google Scholar

Om du hittar böcker eller artiklar som biblioteket inte har kan du fjärrlåna dem, dvs beställa från ett annat bibliotek. Beställningsformulär här.

Osäker på hur och var du ska söka efter information? Lär dig grunderna i informationssökning via Fronter. Mer info...

Tidskrifter

Tidskrifter

Uppslagsverk

 • Encyclopedia Britannica
 • Nationalencyklopedin
 • Länkar:

  • Dokument
   Här hittar du dokument och information om förslag från regeringen eller från riksdagens ledamöter. som gör att du kan följa ärenden från förslag till beslut.
  • Marknadsdomstolen
   Avgöranden från år 2000 finns här i fulltext.
  • Rättsnätet
    På Rättsnätet finns lagar, förarbeten, myndighetsnormer, rättsfall, europarätt, SFS-guide, laglistor.
  • Statens offentliga utredningar (SOU)

  • Sveriges Domstolar
   Här hittar du söksidan för vägledande avgöranden som rapporterats in från Högsta domstolen, hovrätterna, Miljööverdomstolen, Regeringsrätten, kammarrätterna, Migrationsöverdomstolen, Domstolsverket, Rättshjälpsnämnden, Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten.Avgörandena är sådana som ansetts vara vägledande enligt 6 eller 7§§ rättsinformationsförordningen (1999:175).  

  Kontaktbibliotekarie:
  Inge Karlsson
  ika@du.se
  Tel: 023-778188