Upphovsrätt & plagiering

Upphovsrätten är den lagliga rätt som innehas av den som ursprungligen har skapat ett verk. Den består av både en ekonomisk och en ideell rätt. Upphovsrätten tillkommer automatiskt när ett verk skapas och det behövs inte någon registrering.  

Det är viktigt att du som student eller lärare känner till vilka upphovsrättsliga regler som finns. Det är t.ex. tillåtet att "citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet" (URL 1960:729, 22 §). Vid citering ska källan alltid anges. Återgivning av offentliggjorda konstverk (t.ex. fotografier och annan bildkonst) får ske "i anslutning till texten i en vetenskaplig framställning" som inte framställts i kommersiellt syfte (URL 1960:729, 23 §, 49a §).

Rätten att kopiera upphovsrättsligt skyddat material är starkt begränsad i upphovsrättslagen. För privat bruk får du framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Detta gäller dock inte datorprogram, vilka inte får kopieras. Vad gäller litterära verk får du för privat bruk kopiera begränsade delar eller hela litterära verk som är av begränsat omfång. Exemplar som redan från början är olagligt framställda får inte kopieras över huvudtaget.   (URL 1960:729, 12 §)

För att underlätta lärares yrkesutövning finns ett särskilt högskoleavtal med Bonus Copyright Access som ger rätt att i viss omfattning kopiera och dela upphovsrättsligt skyddat material i undervisningssyfte.

Plagiering

Att plagiera innebär att framställa innehållet i någon annans arbete som sitt eget. Plagiering ses som ett brott mot god akademisk sed och kan i värsta fall leda till avstängning från studierna. För att undvika plagiering är det viktigt att du som student lär dig hur man citerar och refererar korrekt.

Refero är ett webbaserat läromedel som hjälper dig att förstå vad plagiering innebär och hur du undviker det.