Forskarstöd & Publicering

Biblioteket arbetar och bistår med stöd och råd kring frågor om forskning och vetenskaplig publicering. Exempelvis gällande DiVA, Open Access, bibliometri, ORCID, högskolans policy och tilldelning ISBN/ISSN till rapport och avhandling.

DiVA

DiVA är Högskolan Dalarnas publikationsdatabas. I DiVA återfinns de forskningspublikationer och examensarbeten som högskolans doktorander, forskare och studenter producerat.

Mer information: DiVA

Open Access

Open Access innebär att vetenskapliga resultat görs fritt tillgängliga på internet. Tre olika vägar för Open Access-publicering är Gyllene, Hybrid och Grön Open Access/Parallellpublicera i DiVA. Flera viktiga forskningsfinansiärer kräver att resultaten görs fritt tillgängliga. Högskolan rekommenderar att du som doktorand och forskare publicerar dig Open Access. Högskolan avsätter medel för Open Access-publicering.

Mer information: Open Access

Bibliometri 

Bibliometri är en samling kvantitativa metoder som används för analysera forskningspublikationer. Publikationsanalyser görs utifrån till exempel DiVA, Norska modellen och Web of Science. Vid Högskolan Dalarna arbetar biblioteket med bibliometri.

Mer information: Bibliometri

ORCID

ORCID är ett internationellt och unikt ID för forskare. Forskare vid Högskolan uppmanas att skaffa ORCID. ORCID är till för att på ett säkert vis koppla forskaren till sina vetenskapliga publikationer.

Mer information: ORCID

Högskolan Dalarnas publikationsserier

Högskolan har huvudsakligen sex publikationsserier:

  • Arbetsrapport/Högskolan Dalarna
  • Kultur och Lärande
  • Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD)
  • Working papers in transport, tourism, information technology and microdata analysis
  • Dalarna Doctoral Dissertations
  • Dalarna Licentiate Theses

Publikationen blir tilldelad vissa obligatoriska uppgifter, till exempel ISBN, ISSN och löpnummer. Det som publiceras i högskolans serier ska registreras med fulltext i DiVA.

Mer information: Högskolan Dalarnas publikationsserier

Policy och beslut

Högskolan Dalarna har tagit fram policy och handläggningsordningar för publicering, arkivering och Open Access. De berör dig som doktorand, forskare och anställd vid Högskolan Dalarna.

Mer information: Policy och beslut

Lagen om e-plikt

Högskolan Dalarna är en myndighet och omfattas därmed av e-pliktslagen. Det innebär att vissa typer av elektroniskt material som publiceras externt ska levereras till Kungliga biblioteket. Lagen omfattar material som vänder sig till allmänheten och som publicerats från och med 2015-01-01. Högskolan Dalarna eller någon anställd ska inneha upphovsrätten över materialet.

Mer information: Lagen om e-plikt

Kontakt

Richard Borg
E-post: rbo@du.se
Tel: 023-778626

Anna Hillström
E-post: ani@du.se
Tel: 023-778932