Bygg- och samhällsplanerarprogrammet, 180 högskolepoäng

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet ger dig grundläggande byggteknisk förståelse och kunskaper för att planera framtida bebyggelse och samhällsutveckling med utgångspunkt i resurshushållning och hållbar utveckling.

Programmets innehåll

Det byggtekniska innehållet i programmet behandlar hela byggprocessen från idé till förvaltning av färdig byggnad. Byggprocessens olika skeden och aktiviteter ligger till grund för ett flertal kurser där kunskapsområden som arkitekturhistoria, materiallära, byggteknik och byggplanering gås igenom.

Samhället ställer flera krav på hur vår byggda miljö skall planeras och utformas genom lagar och regler som måste följas. Allt detta får du lära dig i de byggtekniska kurserna i programmet. Flera kurser i utbildningen är projektbaserade och årskurs ett avslutas med ett spännande projektarbete där varje studentgrupp får chans att planera och ta fram bygglovshandlingar för en villa som därefter granskas av kommunrepresentanter och lärare i kursen.

Samhällsutvecklingen styrs av förändringar i arbetsmarknad, människors beteende, politik och ekonomi. Du får lära dig att utifrån tillgänglig information skapa hållbara beslutsunderlag för samhällsplaneringen. Informationsunderlagen består idag av omfattande digital data och bearbetas med exempelvis GIS (geografiska informationssystem). Med dessa hjälpmedel kan planerna visualiseras och åskådliggöras för en bred allmänhet. Kurserna i programmet behandlar både stadsutveckling, landsbygdsutveckling och transportsystem.

Examen

Efter examen kan du ta ut en Teknologie kandidatexamen inom huvudområdet Samhällsbyggnadsteknik med programnamnet Bygg- och samhälsplanerare 180hp.

Vad blir man efter utbildningen?

Utbildningen ger möjlighet till arbete inom många olika områden inom byggande och samhällsplanering. Myndighetsutövning på kommunal, regional och nationell nivå är ett område. Även planerings-, utvecklings- och förvaltande arbete i företag och andra organisationer inom transport, bygg- och fastighetssektorn kan vara möjliga arbetsområden.

Arbetsgivare kan vara kommuner, länsstyrelser, statlig förvaltning, fastighetsbolag eller byggkonsultföretag.

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsmarknaden för Bygg- och samhällsplanerare är mångfacetterad med möjlighet till arbete inom flera olika discipliner. Framtidsutsikterna är goda och behovet efter denna kompetens med såväl tekniskt som samhällsvetenskapligt kunnande efterfrågas allt mer då planeringen av våra samhällen kräver ett tvärvetenskapligt förhållningssätt. Åtskilliga kommuner liksom konsultfirmor med inriktning samhällsplanering har vakanser inom detta kunskapsområde och dessa behov kommer snarare öka än minska med tanke på pågående generationsskifte.

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2V9C
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 4/A4 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se