Finansiering

En stor del av den forskning som bedrivs vid Högskolan Dalarna finansieras med externa medel. Knappt hälften av Högskolans samlade intäkter för forskningen utgörs av extern finansiering (48% 2012), och är ett mycket viktigt tillskott.

Medel söks därför externt från t.ex. forskningsråd och stiftelser, men även från myndigheter som stödjer forskning inom sin sektor, exempelvis Trafikverket. Finansiering sker också genom EU-medel och genom samarbetsavtal bl.a. med kommuner, regionala organ och näringslivet.

Det svenska forskningssystemet

Uppgifter om hur svensk forskning finansieras kan sökas bl a i Forskningsguiden, på forskningsportalen www.forskning.se.

Länkar till större forskningsfinansiärer i Sverige:

Statliga myndigheter

Forskningsråd och samtidigt statliga myndigheter

Stiftelser

Insamlingsorganisationer

Information om forskningsfinansiering genom EU och internationell samverkan

Aktuell information om EU:s ramprogram för forskning och utveckling och om övriga europeiska som internationella samarbetsprogram, nya utlysningar och andra nyheter finns samlat på en portalsida på VINNOVA:s webbplats. EUs sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling, FP7, gäller mellan 2007 och 2013. Gå till sidan för EUs ramprogram.

Webbplatsen Cordis erbjuder på engelska och fem andra större språk bl.a. specifik tematisk och praktisk information om forskning och utveckling inom EU, information om finansiering och partnerskap samt interaktiv service via webben. Här finns dagliga nyheter om forskning och utveckling.

Informationsservice genom lärosätena själva

Närmare information om möjligheterna till finansiering, ansökningstider och ansökningsförfarande m.m., kan hämtas i första hand på forskningsfinansiärernas egna webbsidor. Även lärosäten med formell rätt att bedriva forskarutbildning erbjuder i varierande utsträckning extern informationsservice med bl a information om aktuella utlysningar av forskningsanslag och stipendier. 

Nedan finns några länkar till webbplatser där olika lärosäten informerar om forskningsfinansiering och om nyheter inom området: