Nämnder

Nämnder är beslutande organ inom Högskolans organisation som ansvarar för enskilda frågor eller områden.

Närmare information från nämnderna, såsom protokoll och beslut gällande fördelningen av forskningsanslaget, finns att läsa för Högskolans anställda på intranätet

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN)

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) är det högsta kollegialt sammansatta organet inom Högskolan Dalarna och har en roll som motsvarar fakultetsnämnden vid ett universitet. UFN ansvarar för säkring och utveckling av kvalitet inom utbildning och forskning samt beslutar om relevanta styrdokument.

UFN:s ordförande är Lars Rönnegård (dekan) och vice ordförande Sara Irisdotter Aldenmyr (prodekan).

Forskarutbildningsnämnden (FUN)

Högskolan Dalarna har examenstillstånd på forskarnivå inom mikrodataanalys och har doktorander inskrivna vid andra lärosäten verksamma inom alla Högskolans forskningsprofiler. Ansvaret för frågor om forskarutbildning vilar främst på Forskarutbildningsnämnden som är underställd UFN och har en nära koppling till forskningsprofilerna.

FUN:s ordförande är dekanen.

Områdesnämnder

Underställda UFN finns fem områdesnämnder med ansvar för säkring och utveckling av utbildningens kvalitet inom respektive område. Detta sker i form av systematisk utvärdering och fastställande av utbildningsplaner. Den systematiska utvärderingen av högskolans huvudområden, utbildningsprogram och ämnen genomförs sedan 2012 i sexårscykler. Från och med hösten 2015 publiceras områdesnämndernas utvärderingsrapporter och utlåtanden på respektive områdesnämnds webbsida (se nedan):

Vanliga frågor till Områdesnämnderna (FAQ)

Anställningsförslagsutskottet

Vid Högskolan finns ett anställningsförslagsutskott (AFU) som på uppdrag av UFN handlägger frågor om anställning av lärare inom kategorierna professor, lektor och forskarassistent, liksom frågor om antagning av oavlönad docent samt befordringsärenden. AFU arbetar med uppgifter enligt särskild instruktion från Rektor.

Disciplinnämnden

Disciplinnämndens uppgift är att handlägga och besluta i ärenden där studenter misstänks för fusk, stör eller hindrar undervisning, prov eller verksamhet på t.ex. högskolans bibliotek. Nämnden handlägger också ärenden där student utsätter någon annan student för sådana sexuella trakasserier som avses i 1 kap § 9 första stycket eller en arbetstagare vid högskolan för sådana sexuella trakasserier som avses i 6 § andra stycket jämställdhetslagen ( 1991:433).

Forskningsetiska nämnden (FEN)

Forskningsetiska nämnden ska se till att uppsatser och projektarbeten på grund- och avancerad nivå bedrivs under etiskt godtagbara former. För att uppfylla syftet bedömer nämnden ansökningar om etiskt tillstånd, bedriver informations- och semiarieverksamhet, samt behandlar anmälningar om vetenskaplig oredlighet.

Personalansvarsnämnd

Personalnämnden prövar frågor om skiljande från anställning, disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning.