Utbildning på forskarnivå

Högskolan Dalarna bedriver utbildning från grund- till forskarnivå. Forskarutbildningen är väl integrerad i Högskolans forskning och bidrar till forskningsförankringen av utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. Forskarutbildningen tjänar också som kompetensutveckling av lärare och att skapa en rekryteringsbas av forskarutbildad personal. Därigenom har forskarutbildningen inte bara stor betydelse för utvecklingen av forskning och utbildning vid Högskolan Dalarna, utan också samhällsutvecklingen.

En central del av Högskolan Dalarnas forskningsstrategi för 2012-2015 är att få examinera licentiater och doktorer i egen regi inom områden som omfattas av Högskolans forskningsprofiler. År 2012 beviljade Högskoleverket (nuvarande Universitetskanslersämbetet) Högskolan Dalarna examenstillstånd på forskarnivå inom området Mikrodataanalys.

Sedan dess har rutiner och regelverk för forskarutbildning- och forskarutbildningskurser utarbetats, doktorander antagits och licentiat- och doktorsexamina har utfärdats vid Högskolan. Arbete för att skapa förutsättningar att kunna erhålla examenstillstånd på forskarnivå pågår inom ytterligare områden.

Av de drygt hundra doktoranderna verksamma vid Högskolan Dalarna är dock huvuddelen antagna vid andra lärosäten i Sverige eller utomlands. Dessa har en viktig roll i utveckling av forskningssamverkan. Många doktorander är knutna till nationella forskarskolor, varav flera drivs som samarbetsprojekt mellan Högskolan Dalarna och andra lärosäten.

Utbildning på forskarnivå vid Högskolan Dalarna

Högskolan har sedan 2012 rätt att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom Mikrodataanalys.

Uppläggningen av utbildningen styrs av den allmänna studieplanen och mer i detalj av den individuella studieplanen som upprättas för varje doktorand.

Alla doktorander vid Högskolan Dalarna ska ha en anställning, normalt på doktorandtjänst. Processen för anställning och antagning av doktorand sker samordnat (länk). Normalt sker utlysning av doktorandtjänster i juni.

Kontakt

Vill du veta mer om Högskolans forskarutbildning och hur det är att vara forskarstuderande så kan du kontakta studierektor Renée Flacking: rfl@du.se.