NGL 2017


Medan datateknologi utvecklas på en nästintill linjär väg har pedagogiken och designen av lärande en mer skiftande ansats för integration mot läromiljön. Detta på grund av att de är styrda av kontexten och kulturen inom lärande. Denna konferens fokuserar på flera olika aspekter av teknikanvändande i lärandesituationer på olika nivåer, från grundskola till högre utbildning och forskning.

NGL2017 blandar teori och praktik gällande lärande och undervisning med stöd av teknik olika utbildningsområden. Den handlar om nya pedagogiska och teknologiska metoder och koncept som stödjer lärprocesser och individens sätt att lära.

På NGL 2017 presenteras bidrag från forskare, utvecklare, användare och utbildare från grundutbildning, högre utbildning samt organisationer.

Teman för NGL2017:

  • Design för lärande
  • Kollaborativt lärande och undervisning
  • Internet of Things