Avslag på ansökan om examensrätt på forskarnivå inom området Evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete

11 jun 2015 08:48
Högskolan Dalarna har fått avslag från Universitetskanslersämbetet på ansökan om tillstånd att få utfärda examen på forskarnivå inom området Evidensbaserat hälso- och välfärdsarbete.

I det granskningsutlåtande som beslutet grundas på ger granskarna många positiva omdömen, bland annat forskarkompetens och handledarresurser, seminarieverksamhet, samverkan i nationella forskarskolor och samverkan med det omgivande samhället.

De områden som måste förbättras är:

1. området för forskarutbildning ska tydligare avgränsas,

2. struktur och innehåll för forskarutbildningen ska förtydligas liksom

3. den röda tråden från forskarutbildningens innehåll och upplägg till examination och uppföljning.

Högskolan Dalarna avser att åtgärda detta och gå in med en förnyad ansökan. 

Publicerad