Blivande barnmorskor fick ny forskning till livs

19 jan 2016 13:14
Högskolan Dalarna bjöd under tisdagen in studenter och verksamma inom hälsa och vård från Dalarna, Gävleborg och Värmlands län, för att ta del av forskningspresentationer inom forskningsområdet Sexuell-, reproduktiv och perinatal hälsa.

Efter universitetsadjunkt Mari-Cristin Malms välkomnande inledde Linda Vixner, med dr, dagen med sin forskning om hur akupunktur fungerar som smärtlindring vid förlossningar. 

Västerländsk medicinsk akupunktur är en smärtlindringsmetod som har varit tillåten inom den svenska sjukvården sedan 1984, så länge vården i övrigt följer de föreskrifter som legitimationen anger. 

– Smärta är en sammantagen upplevelse som beror på olika saker. Dels är det signaler från skadad vävnad där smärtsensorer reagerar. Dels är det kopplat till tankar och känslor som oro och ångest, vilket kan förstärka smärtupplevelsen.

Det är just i det sistnämnda området som akupunktur har antagits kunna bidra till smärtlindring. Vid akupunktur frisätts bland annat opioider som bland annat endorfiner vilket ökar välbefinnande och kan minska smärtupplevelser. 

– Undersökningen har genomförts genom att man har registrerat smärtförnimmelser hos en grupp födande kvinnor som får både nål- och elektroakupunktur under förlossningen och sedan har vi jämfört den gruppen med en kontrollgrupp som får vanlig smärtlindring, säger Linda Vixner.

Resultatet visar att själva smärtförnimmelsen inte skiljer sig åt alls mellan grupperna. Men däremot visade det sig att behovet av annan smärtlindring minskade markant bland de kvinnor som fick akupunktur.

– Behovet av epiduralbedövning var cirka 70 procent högre hos kvinnorna som inte fick akupunktur. Dessutom visade det sig att upplevelsen av förlossningen var bättre hos de kvinnor som fick akupunktur.

De goda resultaten gällde framförallt gruppen som fick elektroakupunktur. En av slutsatserna i forskningen är att smärtförnimmelsen visserligen inte påverkas, men att man däremot har lättare att hantera smärtan om man samtidigt får akupunktur.

Dagens andra talare var Fatumo Osman, doktorand i medicinsk vetenskap, som forskar om behovet av föräldrastöd för människor som är födda i Somalia.

– Både Borlänge Kommun och Landstinget Dalarna har visat att det är svårt att nå ut till socialt utsatta grupper med föräldrastöd, framförallt gäller detta somaliska grupper. Vi har undersökt hur föräldrastöd påverkar både föräldrar och barn i dessa grupper, säger Fatumo Osman.

Resultatet från studierna visar att många av de somaliska föräldrarna är i en omorienteringsprocess. Föräldraskapets utmaningar förstärks av de problem som föräldern har i samband med flytten till ett nytt land.

– Vi har mätt effekten på barnens psykiska hälsa hos de som har gått i föräldrastöd och jämfört dem med en grupp som fortfarande står på väntelista för föräldrastöd, säger Fatumo Osman.

Effekten var tydlig. Interventionsgruppens barn har signifikant fått en bättre psykisk hälsa, mindre problem i skolan och mindre depression. Barn som inte har fått detta stöd uppvisar högre grad av aggressivt beteende.

– Studien visar att det är oerhört viktigt att redan från början informera nyckelpersoner i de socialt utsatta grupperna. Föräldrakurser bör hållas i lokaler som är i närheten av deras bostadsområden och kursledare bör komma från samma land som de som tar del av föräldrastödet, avslutar Fatumo Osman.

Dagen fortsatte sedan med ytterligare inblickar forskningsområdet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa och avslutades med en frågestund.  

Publicerad