Diabetesstudie visar hur insulinpump påverkar livskvaliteten

25 mar 2013 09:41

Att behandla sin diabetes med insulinpump, ett hjälpmedel som fästs vid kroppen och tillför insulin kontinuerligt, har stark påverkan på livskvaliteten. Pumpen kan vara en livlina men även en besvärande boja visar en unik långtidsstudie som genomförts vid Högskolan Dalarna. 

Unik studie

Resultatet är en del av en större studie där forskarna under fyra år följde en grupp vuxna personer med diabetes typ 1 som behandlades med insulinpump. Forskarna fortsatte sedan långtidsuppföljningen med intervjuer, efter att personerna använt insulinpump i mer än fem år. Det finns endast ett fåtal liknande studier i världen. Kvalitativa metoder ger en bra bild av hur individen uppfattar och hanterar sin vardag med en livslång sjukdom.

Både boja och livlina

Resultatet från intervjuerna visade på ett mönster som kunde grupperas i olika teman. Insulinpumpen uppfattades som en livlina i termer av att den ledde till ökad självständighet, ökad makt över sin egen situation och att livet normaliserades. Å andra sidan uppfattades pumpen även som en boja vilket betydde att vara beroende av tekniken, att känna sig stigmatiserad och vara tyngd av sin sjukdom. Bland de intervjuade hade några en generellt positiv syn på behandlingen med insulinpump, andra pendlade mellan en positiv och en negativ syn medan en tredje grupp uttryckte en övervägande negativ syn. Dessa teman och synsätt kunde inte relateras till blodsockervärden, vilket indikerar att det inte räcker att mäta hälsa utifrån enbart medicinska undersökningsmetoder. För att få en större förståelse för, och en mer heltäckande bild av hälsa och livskvalitet, krävs analys av berättelser utifrån individens egna upplevelser såväl som medicinska parametrar och hälsoenkäter.

– Vårdpersonalen måste göras medvetna om hur och på vilket sätt insulinpumpen inverkar på patientens dagliga liv, ett liv som inte bara handlar om diabetessjukdomen. Resultatet från denna studie kan vara en vägledning och ett underlag för diabetessjuksköterskor och läkare när de träffar och ska stödja patienter som lever med en insulinpump, säger diabetessjuksköterskan Anna Garmo, som varit huvudansvarig för studien.

Studien genomfördes vid Akademin Hälsa och samhälle, Högskolan Dalarna, i samarbete med Diabetesmottagningen på Falu lasarett samt Uppsala och Umeå universitet, och har publicerats i den europeiska tidskriften Diabetic Medicin.

Publicerad