Faktorer som styr företagsdynamik inom svensk partihandel

12 dec 2013 10:59
Zuzana Macuchova presenterar den 13 december sin lic-avhandling Entry, Re-location and Growth in the Swedish Wholesale Trade Industry, där hon studerat företagsdynamik inom svensk partihandel.

Hon har i sitt avhandlingsarbete haft tillgång till årsredovisningar från samtliga aktiebolag inom den svenska partihandeln. Dessa data har kombinerats med kommundata från SCB, som bland annat befolkningstäthet och utbildningsnivå, i syfte att se hur olika faktorer påverkar företagsdynamik inom partihandeln.

– Det finns inte så mycket forskning kring just partihandel, förklarar Zuzana Macuchova.

Levererar inte direkt

Företag inom partihandeln levererar inte några varor direkt till konsumenter, utan fungerar som en länk mellan producent och andra producenter respektive till detaljhandeln, som i sin tur levererar till konsumenter.

Zuzana Macuchova har i tre studier tittat dels på vilka faktorer som påverkar nyetableringar av partihandelsaktiebolag, dels vilka faktorer som kan förklara omlokaliseringar och dels olika tillväxtfaktorer för den här typen av aktiebolag.

Negativt samband

Resultaten visar bland annat att det finns ett negativt samband mellan nyetableringar och befintligt konkurrens inom branschen. Företag väljer i mindre utsträckning att etablera sig på orter, där det redan finns konkurrenter. Å andra sidan kan en bra infrastruktur vara lockande.                   

– När det gäller företagsflytt och omlokaliseringar går det att se ett positivt samband med tillväxt i en tidigare fas av aktiebolagets utveckling. Det är också vanligt att partihandelsaktiebolag flyttar från tätbefolkade till mindre tätbefolkade orter. En möjlig förklaring kan vara att i mindre tätbefolkade kommuner är det enklare att få tillgång till billigare mark, säger Zuzana Macuchova.

Svårt att mäta

De faktorer som påverkar om ett aktiebolag ska växa eller inte har i relativt stor utsträckning visat sig vara företagsspecifika och svåra att mäta med de data som funnits tillgängliga, säger hon.

– Det kan exempelvis vara personal, bolagsledningen eller företagskulturen, som påverkar tillväxten. För att vidare studera dessa faktorer behövs andra metodansatser.

 

Publicerad
Text:
Eva Cederquist