Företagen vinnare när turismbranschen analyseras

18 dec 2013 13:54
Högskolan Dalarna har tilldelats 1 400 000 kr för ett projekt som ska analysera arbetsmarknaden inom svensk besöksnäring. Resultaten är till stor nytta för företag och organisationer som arbetar med turismutveckling.

Det är BFUF (Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond) som tilldelat medel till projektet, där man ska undersöka hur rörlighet och karriärvägar ser ut i turismbranschen. Genom att öka förståelsen för personers förflyttningar mellan yrken och destinationer såväl inom besöksnäringen som in i och ut från branschen, kan företag och organisationer ta bättre strategiska beslut, både när det gäller personalplanering och när det gäller åtgärder för att behålla vissa kompetenser i företagen.

– Det gäller att öka kunskapen om turismens arbetsmarknad och vad som gör besöksnäringen attraktiv för framförallt unga, säger Susanna Heldt Cassel, docent vid Högskolan Dalarna som tillsammans med professor Mats Lundmark medverkar i projektet.

Fyller en lucka

Forskningen som kommer att bedrivas i projektet fyller en lucka – kunskapen om rörlighet och karriärvägar för personer som jobbar inom besöksnäringens olika delar i Sverige är i dag bristfällig, och forskning på området baseras på andra länders besöksnäring.
Projektet ska använda två överlappande perspektiv. Det ena perspektivet ska identifiera mönster och framgångsfaktorer bakom arbetstagares karriärsteg inom turismbranschen. Projektets andra infallsvinkel ska identifiera faktorer som påverkar rörlighet och personalomsättning ur ett företags- och arbetsplatsperspektiv. Hur rörligheten och personalomsättningen ser ut kan indikera huruvida en arbetsplats är attraktiv eller inte och dess förmåga att behålla framförallt kvalificerad arbetskraft.

Följa rörelser mellan 1990-2011

Projektet kommer att följa vissa individers rörelser mellan 1990-2011 genom användande av en individdatabas där all data är avidentifierad. Databasen använder en rad register från SCB och innehåller information om samtliga personer, 16 år eller äldre, som någon gång under tidsperioden bott eller arbetat i Värmland, Örebro, Dalarna eller Västmanland. Dessa data kommer att kompletteras med djupintervjuer. Detta kommer att ge ny kunskap om hur beslut fattas av individer som byter jobb och vilka motiv som ligger bakom olika karriärvägar. Personerna kommer att väljas ut med utgångspunkt i spridning i ålder, kön, utbildning och erfarenhet av arbete inom besöksnäringen på tre typer av destinationer; storstadsturism, vinterturism och kulturturism.
Resultaten från det två år långa projektet ska publiceras i tre artiklar men också i en sammanfattande rapport som riktar sig till besöksnäringen. Rapporten kommer också att användas som utgångspunkt vid ett seminarium öppet för deltagare från branschen.

Besöksnäringen har stor utvecklingspotential

Besöksnäringen är en av de största näringarna i Sverige. Turismens exportvärde (utländska besökares konsumtion i Sverige) är större än det sammanlagda exportvärdet av stål, skog och personbilar. Näringen står för en växande del av Sveriges ekonomi och sysselsättning och har vuxit snabbare än Sveriges BNP de senaste tio åren. År 2012 omsatte turismen 275,5 miljarder kronor, enligt BFUF.

Publicerad