Forskning om icke-växande företag och anställningsskydd

18 mar 2014 12:13
Anders Bornhäll, doktorand vid Högskolan Dalarna, Örebro universitet och forskare vid HUI Research, har i sin licentiatavhandling studerat hur den svenska företagstillväxten kan stärkas.

Tidigare forskning inom området företagstillväxt har visat att de flesta företag inte växer medan ett fåtal snabbväxande företag, så kallade gaseller, är avgörande för jobbskapande. Dessa snabbväxare har därför getts stor uppmärksamhet, både från forskare och från politiker i ett försök att öka andelen snabbväxande företag.

Fokus på gasellföretag problematiskt

Ett stort fokus mot gasellföretag kan dock vara problematiskt. För det första kan dessa företag ha upplevt en hög tillväxt trots olika tillväxtbarriärer. Borttagandet av dessa barriärer skulle kunna främja den sammanslagna företagstillväxten, även om de inte har hindrat gasellerna. För det andra har studier visat att snabbväxande företag sällan lyckas behålla sin höga tillväxt över tid vilket innebär att det är tveksamt om politiker bör göra riktade satsningar mot denna typ av företag för att öka framtida tillväxt.

Lönsamhet utan tillväxt

I artikeln Unseen job creators: Growth potential among non-growing firms visar Anders Bornhäll tillsammans med Sven-Olov Daunfeldt och Niklas Rudholm att nästan 10 procent av Sveriges företag har ingen eller marginell tillväxt, trots god lönsamhet. Nästan hälften av dessa företag har fortsatt hög lönsamhet under följande treårsperiod men fortfarande ingen tillväxt. Att rikta fokus mot den stora gruppen av dessa icke-växande företag för att få insyn i varför de inte växer kan ge värdefulla insikter som är viktiga för öka den totala sysselsättningen.

LAS – en tillväxtbarriär

Artikeln Employment protection legislation and firm growth: Evidence from a natural experiment, även denna samförfattad med Daunfeldt och Rudholm, analyserar en potentiell tillväxtbarriär, nämligen lagen om anställningsskydd (LAS). En reform av turordningsreglerna i LAS genomfördes år 2001. Denna reform gjorde det möjligt för företag med mindre än 11 anställda att undantaga två personer från turordningsreglerna vid en uppsägning. Eftersom reformen endast omfattande en viss grupp av företag är det möjligt att undersöka reformens kausala effekt på tillväxten i de berörda företagen. En så kallad difference in difference-estimering visar att tillväxten hos företag med mindre än 11 anställda ökade med 14 procent jämfört med de företag som inte omfattades av de nya undantagsreglerna. Efter reformen blev företag med 10 anställda mindre benägna att växa vilket indikerar att de ändrade sitt beteende för att bibehålla de mer liberala undantagsreglerna. Sammantaget visar resultaten att turordningsreglerna i LAS kan anses utgöra en tillväxtbarriär för svenska företag.

Publicerad
Foto:
Per Hortlund