Forskningsprojekt vid Högskolan Dalarna beviljas 1 700 000 kronor från Familjen Kamprads stiftelse

10 jun 2014 06:50
Lena Olai, lektor i omvårdnad, har beviljats 1 700 000 kronor från Familjen Kamprads stiftelse för forskningsprojektet ”Aspekter av ätande, munhälsa, sväljning och vårdkvalitet bland äldre som vårdas på korttidsboende”.

Svårigheter att äta och nedsatt munhälsa är vanligt förekommande problem bland de mest sjuka äldre som vistas i särskilda boenden. Detta kan orsaka onödigt lidande i form av försämrad sårläkning, lunginflammation och andra infektioner och försvårad återhämtning efter sjukdom eller operation.

Sväljträning har visat ge direkt positiva effekter som kan förbättra förmåga att svälja och därmed ätförmågan. Därmed kan näringstillstånd och livskvalitet förbättras.

Forskningsprojektet kommer att undersöka om vad vårdkvalitet i samband med munvård och ätande innebär, både ur äldre personers och ur vårdpersonals perspektiv.

Publicerad