Fullsatt när licentiatuppsats försvarades

24 okt 2014 17:12
Under fredagseftermiddagen försvarade Elisabeth Lindgren Eneflo sin licentiatuppsats ”Dokumentationens dilemman. Förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation”.

Respondenten och författaren Elisabeth Lindgren Eneflo försvarade sin licentiatuppsats inför betygsnämnden och en till bredden fullsatt föreläsningssal. Opponent var Polly Björk-Willén från Linköpings universitet.

Opponenten inledde med att kortfattat beskriva uppsatsen som handlar om hur förskolelärare samtalar om pedagogisk dokumentation. Uppsatsen visar också att det finns en osäkerhet bland förskolelärare hur de ska arbeta med dokumentation och att förskolelärarens uppdrag förändrats genom åren. Under arbetes gång har Elisabeth Lindgren Eneflo noterat att det finns ett ideologiskt dilemma kring dokumentationen. Finns det verkligen ett rätt och ett fel sätt och när är en dokumentation pedagogisk?

Vidare fick Elisabeth svara på ett antal frågor och den inledande frågan var varför hon studerat just samtalet mellan förskolelärare?

– Under mitt yrkesverksamma liv har jag byggt upp ett intresse för samtal och hur pedagoger samtalar med varandra, vilken effekt det får på undervisningen, svarade hon. Jag vill också ta reda på vad som är angeläget för pedagoger att diskutera. När det gäller just dokumentation, som ju uppsatsen handlar om, är den väldigt komplex. Jag tycker det är viktigt att lägga stor vikt vid reflektion, inte bara dokumentera något som sedan stoppas undan. 

Elisabeth Lindgren Eneflos främsta bidrag med studien är, enligt egen utsago, att begreppet ”medvetandegörande” får en central betydelse. Man måste medvetandegöra hur vi ser på de begrepp som används, pedagogisk dokumentation kan göras på många olika sätt.

– Vi måste våga tänka förbi rätt och fel för det begränsar. För vem ska vi göra rätt? Man måste förstå att man själv kan producera kunskaper och medvetandegöra hur vi tänker och varför vi gör som vi gör.

Opponenten frågade också vad som var nytt i Elisabeths studie och om hon hade velat gjort något annorlunda.

– Mina analysverktyg är ett nytt sätt att förstå samtalet, att studera samtal mellan pedagoger från olika håll då en annan typ av frågor lyfts fram. Tidigare studier har gjorts på arbetslag och inte med enskilda individer. Om jag skulle gjort något annorlunda är det kanske att inte ha ett så stort material. Nu blev det väldigt mycket att ta hand om och sortera. Det har inneburit att jag också varit tvungen att sortera bort en hel del.

Opponentens avslutande replik var att Elisabeth levererat en genomarbetad och välformulerad avhandling och att det var en fröjd att läsa. Den innehöll en tydlig struktur med sammanfattningar som leder vidare till nästa kapitel. Vidare tyckte opponenten att Elisabeth var väl påläst och har en tydligt teoretisk förankring, god analytisk förmåga och att hon lyfter fram bidragen på ett ödmjukt och icke normativt sätt med respekt för deltagarnas olika åsikter.

– Jag tror denna avhandling kommer att läsas med intresse på många förskolor, avslutade Polly

Även betygsnämnden instämde i att avhandlingen varit lätt och intressant att läsa samt att de fått lyssna till ett bra samtal mellan opponenten Polly Björk-Willén och respondenten Elisabeth Lindgren Eneflo.

Text och foto: Tina Sjöström

Publicerad