Fyra licentiatavhandlingar om historiska medier

02 jun 2014 09:09

Första veckan i juni försvarar fyra doktorander knutna till forskningsprofilen Utbildning och lärande sina licentiatavhandlingar i Falun. Doktoranderna finns inom en forskarskola för yrkesverksamma lärare och som med stöd från Vetenskapsrådet bedrivs i samarbete mellan Högskolan Dalarna och Umeå universitet (se Forskarskolans hemsida).

De som nu försvarar sina licentiatavhandlingar i Falun ingår in en grupp om femton doktorander antagna i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, och enligt forskningsledaren för Utbildning och lärande, professor Monika Vinterek, kommer alla fyra seminarier att behandla forskningsrön som är angelägna för envar med intresse för historieundervisning.

- Licentiatseminarierna är offentliga och alla intresserade bjuds in att delta, säger hon.

Först ut av veckans doktorander (måndag den 2 juni kl. 09.30 i FÖ 4) är Robert Thorp som i sin licentiatavhandling Historical Consciousness, Historical Media, and History Education diskuterar historiemedvetandebegreppet. Historiemedvetande är ett populärt begrepp inom historiedidaktiken men det har även upplevts som komplext och vagt vad gäller dess betydelse, tillämpningar och utveckling, skriver han. Robert Thorp presenterar en förståelse av begreppet som kan tillämpas på både individers historiebruk och historiska medier. Thorp har även intresserat sig för hur ett historiemedvetande kan utvecklas hos en individ.

Robert Thorp är gymnasielärare i historia, filosofi och engelska vid Borgarskolan i Gävle.

Läs hela avhandlingen

Efter lunch på måndag (måndag den 2 juni kl. 13.30 i FÖ 4) försvarar Cecilia Johansson sin avhandling Undervisning, literacy och historiemedvetande i ett nytt medielandskap. Under senare år har sociala medier introducerats i undervisningen som verktyg för lärande, men hur interagerar dessa nya möjligheter till kommunikation och samarbete med en formell undervisningssituation i historia, frågar hon sig. I Högstadieungdomar skriver historia på bloggen undersöker Cecilia Johansson ett möte mellan sociala medier och historieundervisningen när högstadieelever skriver inlägg i form av dagboksanteckningar från Andra Världskriget på en klassblogg. Det kollaborativa författarskap som många elever uppvisar tycks ha påverkat både hur och vad eleverna lär sig. Dessutom synliggörs en lärprocess där ett historiemedvetande ges förutsättningar att utvecklas.

Cecilia Johansson är högstadielärare i SO och svenska på Helenelundsskolan i Sollentuna kommun.

Läs hela avhandlingen

Först ut av tisdagens doktorander (tisdag den 3 juni kl. 09.30 i FÖ 4) är Annie Olsson som försvarar sin licentiatavhandling Läroboken i historieundervisningen: En fallstudie med fokus på elever, lärare och läroboksförfattare. Utgångspunkten i Annie Olssons arbete är dilemmat med läroboken som det mest använda läromedlet i skolan, samtidigt som åsikterna om den går isär och många elever tycker att den är tråkig och ointressant. Undersökningen utgår ifrån en fallstudie i en historieklass på gymnasiet där attityder till historia, historieundervisning, lärobok och läroboksanvändning hos elever, lärare och läroboksförfattare undersökts. Det övergripande syftet med licentiatavhandlingen är att öka kunskapen om varför historieläroboken tas i anspråk på det sätt som görs och att utveckla kunskap om vad som kan ligga till grund för eventuella motsättningar och dilemman avseende lärobokens roll i historieundervisningen.

Annie Olsson är legitimerad gymnasielärare i historia och svenska och verksam vid Östra gymnasiet i Huddinge.

Läs hela avhandlingen

Ulrika Boström är sist ut att försvara sin licentiatavhandling i Falun denna vecka (tisdag den 3 juni kl. 09.30 i FÖ 4) I sin avhandling "När man kollar på bilden tänker man så här": En receptionsstudie av gymnasieelevers uppfattning om bilder som kunskapskällor i historieundervisningen undersöker hon huruvida bilder i historieundervisningen kan aktivera och kvalificera gymnasieelevers historiska empati. En fråga författaren ställer sig är huruvida vetskapen om bildens historiska kontext påverkar den moraliska och känslomässiga upplevelsen av bilden. Genom intervjuer med gymnasieelever har Ulrika Boström analyserat elevernas uppfattning om historia utifrån hur de resonerar och reflekterar kring bilder hämtade från läroböcker i historia. Resultaten pekar mot att elever med färre antal studietimmar i historieämnet bakom sig oftare reflekterar utifrån ett moraliskt perspektiv om rättvisa kring historiska ämnen.

Ulrika Boström är gymnasielärare i historia och svenska vid Midsommarkransens gymnasium i Stockholm.

Länk till avhandlingen

Program

Måndagden den 2 juni kl. 9.30

Måndagen den 2 juni, klockan 9.30 i Fö4 vid Högskolan Dalarna, Falun, försvarar Robert Thorp sin licentiatavhandling Historical Consciousness, Historical Media, and History Education.

Licentiatseminariet

Ordförande: Professor Daniel Lindmark, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

Opponent: Harry Haue, prof. Emeritus, Syddansk Universitet, Danmark

Betygsnämnd: FD Björn Norlin, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
Professor Lars Petterson, Avdelningen humaniora, Högskolan Dalarna
Docent Sara Irisdotter Aldenmyr, Avdelningen utbildningsvetenskap, HDa

Ersättare: FD Iris Ridder, Avdelningen utbildningsvetenskap, Högskolan Dalarna

Måndagen den 2 juni, klockan 13.30

Måndagen den 2 juni, klockan 13.30 i Fö4 vid Högskolan Dalarna, Falun försvarar Cecilia Johansson sin licentiatavhandling Högstadieungdomar skriver historia på bloggen: Undervisning, literacy och historiemedvetande i ett nytt medielandskap.

Licentiatseminariet

Ordförande: Professor Monika Vinterek, Avdelningen utbildningsvetenskap, Högskolan Dalarna

Opponent: Professor Staffan Selander, Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Betygsnämnd: FD Maria Rönnlund, Institutionen för idé och samhällsstudier, Umeå universitet
FD Johan Samuelsson, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karlstads universitet
FD Lars Båtefalk, Avdelningen humaniora, Högskolan Dalarna

Ersättare: FD Åsa Bartholdsson, Avdelningen utbildningsvetenskap, Högskolan Dalarna

Tisdagen den 3 juni kl. 9.30

Tisdagen den 3 juni klockan 9.30 i Fö4 vid Högskolan Dalarna, Falun försvarar Annie Olsson sin licentiatavhandling Läroboken i historieundervisningen: En fallstudie med fokus på elever, lärare och läroboksförfattare.

Licentiatseminariet

Ordförande: Lars Petterson

Opponent: FD Jenny Wiksten Folkeryd, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet

Betygsnämnd: Docent Anna Larsson, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet,
Professor Bo G Jansson, Avdelning humaniora, Högskolan Dalarna
FD Tarja Alatalo, Avdelningen utbildningsvetenskap, Högskolan Dalarna

Ersättare: FD Desirée Von Ahlefeld Nisser, Avdelningen utbildningsvetenskap, HDa

Tisdagen den 3 juni klockan 13.30

Tisdagen den 3 juni klockan 13.30 i Fö4 vid Högskolan Dalarna, Falun försvarar Ulrika Boström sin licentiatavhandling "När man kollar på bilden tänker man så här": En receptionsstudie av gymnasieelevers uppfattning om bilder som kunskapskällor i historieundervisningen.

Licentiatseminariet

Ordförande: Professor Monika Vinterek, Avdelningen utbildningsvetenskap, Högskolan Dalarna

Opponent: FD Kenneth Nordgren, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karlstads universitet

Betygsnämnd: FD Maria Rönnlund, Institutionen för idé och samhällsstudier, Umeå universitet
Docent Martin Stolare, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karlstads universitet
FD Peter Reinholdsson, Avdelningen humaniora, Högskolan Dalarna

Ersättare: Docent Eva Hultin, Avdelningen utbildningsvetenskap, Högskolan Dalarna

Publicerad