Ca 10 miljoner kronor beviljas till olika samverkansprojekt

23 sep 2015 17:34
Region Dalarna har beviljat medfinansiering av ca 10 miljoner kronor för fyra samverkansprojekt.

Minskade koldioxidutsläpp

Drygt tre miljoner kronor beviljas för projektet ”KTP Energi – hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv”. Projektet ska leda till konkreta och hållbara insatser för en koldioxidsnål ekonomi genom strategisk kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv inom energieffektiviseringsområdet. 

Ökade innovationer och produktivitet

Cirka två miljoner kronor beviljas för projektet ”KTP Smart specialisering – hållbar kunskapsväxling mellan akademi och näringsliv”. Projektet ska bidra till små och medelstora företags innovationsförmåga, konkurrenskraft och produktivitet genom strategisk kunskapsväxling och kompetensförsörjning mellan näringsliv och akademi.

Energieffektiv samhällsbyggnad med energikompetenscentrum

Cirka 3, 7 miljoner kronor beviljas för projektet ”Energikompetenscentrum – Etablering av kunskapsområdet energieffektiv samhällsbyggnad”. Dalarna ligger långt framme i arbetet med omställningen från fossila bränslen till andra energislag. Projektet ska leda till ett ökat samarbete mellan länets små och medelstora företag samt Högskolan för att utveckla länet mot en region med smart specialisering inom området.

Smart specialisering stärker regionens företag

En miljon kronor har beviljats till projektet ”Smart specialisering – starka företag i Norra Mellansverige” där Högskolan Dalarna är medsökande. EU-kommissionen har rekommenderat Sverige att arbeta med ”Smart specialisering” för att skapa regionala forsknings- och innovationsstrategier (RIS3). I projektet ska Region Dalarna, Region Värmland, Region Gävleborg samt de tre länens högskolor och universitet gemensamt ta fram regionala strategier för smart specialisering i de tre länen. 

Källa: regiondalarna.se

Publicerad