Högskolan Dalarna med i statlig satsning på övningsskolor

20 maj 2014 13:45
Högskolan Dalarna har valts ut som ett av de 15 lärosäten som från och med i höst kommer att starta en försöksverksamhet med så kallade övningsskolor.

Under en femårsperiod kommer närmare 900 studenter på grund- och förskollärarprogrammen att omfattas av verksamheten, som ska fördjupa samarbetet mellan högskola och skola.

Det är lärarstudenternas verksamhetsförlagda utbildning, eller VFU, det handlar om. Studenter på lärar- och förskollärarprogrammen genomför under sin utbildning fyra femveckors-perioder av VFU, där studenterna vistas på grund- och förskolor i regionen för att praktiskt utveckla sin förmåga att undervisa och ansvara för övrig pedagogisk verksamhet. Tidigare har studenterna varit utspridda på ett stort antal skolor spridda över hela landet. Nu kommer de att samlas på ett antal utvalda skolor och förskolor i regionen som bättre kan förbereda sig på att ta emot och handleda en grupp studenter.

– Vi har sett att studenterna värdesätter sin VFU väldigt högt, och i och med den här satsningen på övningsskolor hoppas vi att de ska få ut ännu mer av den tiden, säger Mats Tegmark, utvecklingsledare för lärarutbildningen vid Högskolan Dalarna.

Utveckla regionalt samarbete

Skolorna som valts för att ta emot studenterna har ett stort antal lärare med handledarutbildning och rätt ämnestillhörighet. De har också visat en kvalitetsmedveten kultur och en vilja att vidareutveckla verksamheten tillsammans med Högskolans lärarutbildning. Med hjälp av det statliga bidraget, som beräknas bli tre miljoner kronor om året under försöksperioden, hoppas Högskolan kunna utveckla det regionala samarbetet ytterligare. Genom tätare kontakter kan studenternas utveckling mot examensmålen följas upp och stödjas på ett bättre sätt.

Det är Universitets- och högskolerådet som på regeringens uppdrag beslutat om vilka högskolor som ska delta i försöksverksamheten. 21 lärosäten har ansökt om att delta.

Publicerad