Hur får vi den optimala effekten av hastighetspåminnare för att ändra förares beteende?

05 nov 2014 14:19
Hur får vi den optimala effekten av hastighetspåminnare för att ändra förares beteende? är en av frågorna Diala Jomaa ställer i sin avhandling ”The Optimal Trigger Speed of Vehicle Activated Signs”.

Fortkörning eller köra med en olämplig hastighet är ofta en viktig orsak vid dödsfall i trafiken. En rad av säkerhetsåtgärder har tagits fram för att uppmuntra förarna att anpassa till vägens hastighetsgräns. En av dessa är hastighetspåminnare som är en varningsskylt som aktiveras och används för att varna förare om och när fordonet överskrider tröskelvärdet/hastigheten som är satt.

I nuläget är detta tröskelvärde inte noggrant granskat och tar inte hänsyn till omständigheter så som trafik och väderförhållanden för att uppnå den optimala effekten och påverka förarbeteendet.

Dialas studie som är uppdelad i tre studier. 

I den första studien, har Diala undersöker hur effektiv hastighetspåminnaren är för att minska hastigheten och hur förarbeteendet förändras av själva skylten. Studien visar vikten av att skyltarna bör relateras till trafik och väderförhållanden.

Den andra studien syftade till att samla in korrekta och objektiva fordonshastighetsdata från fältexperiment och lösa eventuella problem vid datainsamlingsförfarandet. Studien utfördes på en testplats i Borlänge med hjälp av radar. I denna studie utvecklades kalibreringsmetoderna för att ge korrekta uppgifter vid datainsamlingen.

I den tredje studien genomfördes en systematisk datainsamling på två testplatser för att hitta det optimala tröskelvärdet på skylten för att ge mest effekt på förarens beteende. Denna studie ger en övergripande förståelse av effekten på förarbeteendet och två hypoteser: Ändringen av tröskelvärdet har en effekt på forsdonsmedelhastighet och en ändring i tröskelvärdet har effekt på standardavvikelsen för fordonets hastighet.

Slutsatsen av Dialas avhandling visar att det optimala tröskelvärdet bör i första hand grundas på att minska standardavvikelsen snarare än att minska medelhastigheten av fordon. Att ställa in tröskelvärdet relativt till hastighetsgränsen är inte en god praxis. Standardavvikelsen för fordonshastigheten är hög när tröskelvärdet ligger i närheten av hastighetsgränsen och bör ställas in nära den 85th percentilen av fordonshastigheter, för att minska standardavvikelsen.

Diala Jomaa försvarar sin licentiatuppsats fredagen den 7 november 2014 kl. 10.00 på Högskolan Dalarna, Clas Ohlson, Campus Borlänge.

Publicerad