Idrott och hälsa åter på ämneslärarprogrammet

29 mar 2016 14:54
Från och med i höst har Högskolan Dalarna återigen examensrätt när det gäller Idrott och hälsa på ämneslärarprogrammet för gymnasieskolan.

Ambitionen är att integrera teori och praktik så att blivande idrottslärare får högre kunskap i att hjälpa eleverna utveckla sina förmågor. 

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan är en tvåämnesutbildning, ett förstaämne om 120 högskolepoäng i Idrott och hälsa och ett andraämne om 90 högskolepoäng, där valet av andraämne sker under utbildningen. Ämnesstudierna varvas med studier i utbildningsvetenskapliga kärnkurser samt med verksamhetsförlagd utbildning (VFU). När gymnasieutbildningen gjordes om 2011 förlorade alla lärosäten sina examensrätter, något som man då fick ansöka om på nytt.

– Vid det tillfället fick vi ingen examensrätt i ämnet Idrott och hälsa eftersom vi ansågs ha för låg kompetens där. Den har vi nu jobbat upp och återerövrat examensrätten, säger Lena Arnesdotter, programansvarig Ämneslärarprogrammet. 

För den som inför hösten 2016 väljer Idrott och hälsa som sitt förstaämne väntar först fyra terminer på Campus Falun – tre terminer teoretiska studier och en termin med utbildningsvetenskapliga kärnkurser samt verksamhetsförlagd utbildning i idrott och hälsa på en gymnasieskola. Resterande kurser läser man via nätet.

– Efterfrågan på nätbaserade utbildningar blir allt större, konstaterar Lena Arnesdotter. Att vara flexibel och kunna erbjuda en mixad utbildning gör Högskolan Dalarna ännu mer attraktiv. 

Efter att ha studerat sina ämnen under fyra år avslutas utbildningen under det femte året med två examensarbeten samt en avslutande VFU. Där knyts utbildningen ihop.

Gunn Nyberg, ämnesansvarig för Idrotts- och hälsovetenskap, var även involverad i den tidigare idrottslärarutbildningen. Hon beskriver att den nya utbildningen är mer integrerad mellan teori och praktik och att man vid utformningen av kursplanen utgått ifrån aktuell forskning kring lärarutbildning.

– Under arbetet med att ta fram den nya kursplanen har vi samarbetat med andra lärosäten. Förutom oss som jobbar med idrottsprogrammet så har även professor Håkan Larsson varit delaktig. Vi tror att vår utbildning kommer att bidra till att nya idrottslärare reflekterar över sitt uppdrag och att de därför justerar undervisningen snarare än försöker ändra på eleverna. Man måste erbjuda alla elever en möjlighet att lära sig, de ska känna att de både kan och vill delta.

Centrala ämneskunskaper för Idrott och hälsa är kunnande i olika rörelsekulturer. Det är alltså inte bara de teoretiska ämnena som är legitima, något som annars kan vara vanligt förekommande.

– Vi vill att studenterna ska bli kunniga både vad gäller ämneskunskaper och didaktik, fortsätter Gunn. Det är kunnandet i rörelseaktiviteter som är centrala även i lärarutbildningen. Vi vill att alla ska utveckla kunskaper inom rörelse så att de blir bra lärare i det ämne de ska undervisa i.

På många andra lärosäten är det vanligt att man delar upp utbildningen så att adjunkter tar hand om den praktiska undervisningen och forskare tar hand om den teoretiska.

– Här på Högskolan Dalarna gör vi inte den uppdelningen, vilket är en av våra styrkor, berättar Gunn. Vi som jobbar har lång erfarenhet som lärare och kan vårt idrottsämne men har också gedigna kunskaper om forskning, pedagogik och didaktik.

– Jag ser fram emot att tillsammans med studenterna problematisera det här med hälsa och kropp, prata om föreställningar om kön och vad som är outtalade normer inom idrotten, avslutar Gunn Nyberg.

Text och foto: Tina Sjöström

Publicerad