Kan specifika klassrumsaktiviteter öka motivationen hos språkelever?

12 dec 2014 08:00

Varför verkar vissa elever inte bry sig om någonting av det som görs i språkundervisningen när andra fångas av allt som erbjuds? Kan lärarens arbete i klassrummet motverka det stora antal avhopp som drabbar fransk-, spansk- och tyskundervisningen redan under de tre första åren på högstadiet genom att motivera eleverna bättre? Dessa två aktuella frågor var utgångspunkten för licentiatavhandlingen i språkdidaktik med inriktning på franska ”Motivation pour apprendre une langue étrangère – une question de visualisation ? Les effets de trois activités en cours de français sur la motivation d’élèves suédois”.

Motivation är avgörande för inlärningsprocessen men få studier har undersökt huruvida specifika klassrumsaktiviteter skulle kunna öka motivationen hos språkelever.  Syftet med den aktuella studien var att undersöka om läraren, med hjälp av särskilt utformade klassrumsaktiviteter, kan öka elevernas motivation för att lära sig franska. De tre aktiviteter som användes i studien syftade samtliga till att ge elever från två olika niondeklasser i Sverige möjligheten att föreställa sig eller uppleva sig själva som framgångsrika användare av franska. Tidigare studier har nämligen visat att elever som ser sig själva som användare av målspråket i framtiden skapar ett starkare band mellan ämnet (t.ex. franska) och sina personliga framtidsplaner. I tidigare studier har detta också resulterat i att eleverna gett uttryck för en större lust att lägga ner mer tid och möda för att lära sig språket.

Under terminen där studien ägde rum arbetade eleverna med en egen text om sitt potentiella framtida liv i ett fransktalande land, med att kommunicera med andra fransktalande ungdomar genom ett online-forum på internet samt med ett interkulturellt webprojekt kopplat till musik, sport, mat eller turism. Efter varje aktivitet mättes, kvalitativt och kvantitativt, den effekt som aktiviteterna hade haft på elevernas självbild i franska och deras vilja att anstränga sig med hjälp av tre olika instrument (två enkäter och intervjuer).

Studiens kvantitativa resultat visar inte på någon signifikant positiv utveckling av elevernas motivation. Detta tolkades som att en termin är för kort tid för att uppnå förändringar som kan mätas kvantitativt. Men de kvalitativa resultaten indikerar tydligt att en process har satts igång genom arbetet med aktiviteterna. Många elever anger att de aldrig tidigare hade funderat över en potentiell användning av det franska språket i framtiden, men att klassrumsaktiviteterna gav dem tillfälle till det. Många elever uttryckte också att de upplevde ämnet franska som närmare deras vardag och deras egna intressen efter studien. Det är dock samtidigt viktigt att nämna att en liten grupp av eleverna inte ville binda sig, vare sig kognitivt eller emotionellt, till ämnet franska. Vissa av dessa elever uttryckte att den här typen av klassrumsaktiviteter kom för sent. Dessa elever hade redan lämnat franska bakom sig.

Studiens resultat understryker betydelsen av att arbeta med klassrumsaktiviteter som binder ihop den fransktalande världen och det franska språket med elevernas egna liv och drömmar. En tolkning av resultaten är också att den typen av aktivitet bör införas så tidigt som möjligt i undervisning.

Céline Rocher Hahlin försvarar sin licentiatuppsats lördagen den 13 december 2014 kl. 10.15 i LUX C121 på Lunds universitet. Kan även ses via streaming på: http://play.ht.lu.se (klicka på C121)

Céline Rocher Hahlin kan vid behov nås via e-post: crc@du.se

 

Publicerad