Kvinnors företagande inom lantgårdsbaserad turism - Genus i förändring på svenska landsbygder?

26 mar 2015 18:29
Landsbygden genomgår för närvarande en omvandling från produktionslandskap till konsumtions- och upplevelselandskap i takt med ett växande tjänstesamhälle.

Turismnäringen är den näring som växer mest internationellt sett och omsättningen i turismnäringen i Sverige har ökat med över 80% sedan år 2000, samtidigt som andelen utländska besökare stadigt blir allt större (Tillväxtverket, 2015). Detta är en potential som landsbygdsområden och dess företagare kan kapitalisera på, eftersom efterfrågan på skräddarsydda exklusiva platsspecifika produkter ökar. Lantgårdar och landsbygden har en rad resurser som är möjliga att utveckla för att svara mot efterfrågan på småskaliga och högförädlade tjänsteintensiva produkter.

Många av de nya företag som startas inom turismsektorn består av gårdsbaserad besöksnäring såsom caféer, butiker, logi och hästverksamhet och drivs ofta av kvinnor. Få studier har dock fokuserat på kvinnor som företagare i denna sektor, i synnerhet i Sverige.

I en färsk studie genomförd av Susanna Heldt Cassel, Högskolan Dalarna och Katarina Pettersson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Nordregio studeras förutsättningar för och konsekvenser av kvinnors företagande inom gårdsbaserad besöksnäring i Sverige. 

För mer information se: nordregio.se