Längre nedläggningsperioder skapar ökat handlingsutrymme

05 feb 2015 08:00
Fredagen den 6 februari 2015 kl 13.15 försvarar Alexis Rydell doktorand i arbetsvetenskap sin avhandling ”Partsrelationer vid nedläggningar av produktionsenheter” i Clas Ohlson-salen på Högskolan Dalarnas campus i Borlänge.

Nedläggningar och nedskärningar är ett tydligt inslag på många västerländska arbetsmarknader inklusive den svenska.  Forskning har visat att det ofta föreligger såväl sociala, hälsomässiga och ekonomiska negativa konsekvenser för personer som drabbas av en nedläggning. På grund av dessa potentiella negativa konsekvenser skapar beslut om nedläggning en spänning mellan ledning och anställda. I en ny sammanläggningsavhandling, med titeln ”Partsrelationer vid nedläggningar av produktionsenheter, visar Alexis Rydell från Högskolan Dalarna hur olika förhållningsätt mellan parterna skapar olika förutsättningar att reducera spänningen och skapa konstruktiva lösningar under processen.

- Jag har bland annat visat att det är viktig med längre nedläggningsperioder och att parterna tar vara på tiden och aktivt arbeta för sysselsättningsfrämjande insatser. Längre nedläggningsperioder skapar ökat handlingsutrymme för parterna och lokalsamhället att planera, göra insatser för att anpassa sig mot den nya situationen.

I avhandlingen framgår även kontextuella faktorer som påverkar processen och utfallen. Det handlar dels om en yttre kontext som exempelvis lagstiftning, den lokala arbetsmarknadens näringsstruktur och konjunkturläge, dels av en inre kontext inom företaget som exempelvis företagets strategi och tradition av samverkan med arbetstagarorganisationer. Baserat på fallstudier visar avhandlingen hur konstruktiva lösningar kan göras under nedläggningsprocesser. Ett exempel handlar om att skapa numerisk flexibilitet vilket gör att berörda anställda får ökat handlingsutrymme att delta i insatser som främjar framtida sysselsättning samtidigt som produktionen kan upprätthållas under nedläggningsprocessen.  Denna lösning beskrivs som i avhandlingen som en lokal ”flexicurity-modell i omstruktureringar”.  I avhandlingen identifieras dessutom nyckelfaktorer för partssamverkan under den extrema situationen som nedläggningar utgör. Dessa faktorer inkluderar arbetstagorganisationers delaktighet i processens utformande, en flexibel inställning till regelsystem med syfte att skapa lokal lösningar i omstruktureringen, nedläggningsperiodens längd, insatser riktade för de anställda, samt ledningens lokala engagemang.  Avslutningsvis presenterar avhandlingen en modell för partsrelationer vid nedläggningar där kontext, process och utfall tas i beaktande. 

Publicerad