Magisterprogram för fysioterapeuter – ny utbildning till hösten

14 mar 2016 08:24
Hösten 2016 kommer Högskolan Dalarna att erbjuda en vidareutbildning för fysioterapeuter/sjukgymnaster som vill ta en magisterexamen. Inom yrkeskåren finns ett stort intresse för specialistutbildning som kan öppna fler möjligheter på arbetsmarknaden.

För yrkesverksamma sjukgymnaster, eller fysioterapeuter som de numera kallas, börjar det ställas krav på specialistutbildningar. I Stockholms län är det sedan några år tillbaka ett faktum, bland annat för den som vill etablera sig som privatpraktiker, och på sikt kommer resten av landet att följa efter. För Högskolan Dalarnas del, som redan har flera etablerade utbildningar inom sjukvård, hälsa och träning, är det ett naturligt steg att kunna erbjuda en kvalificerad akademisk utbildning även inom detta område.

Anton Grenholm och Mathias Andersson, båda universitetsadjunkter i medicinsk vetenskap, har tillsammans med Linda Vixner, disputerad fysioterapeut, utformat den ansökan som ligger till grund för att kunna starta programmet.

– För att få kalla sig specialist krävs att man gjort en klinisk fördjupning under handledning under tre år men även att man har en magister- eller en masterexamen, säger Anton Grenholm. Det är relativt få fysioterapeuter i Dalarna som har en vidareutbildning så vår förhoppning är att tröskeln för dem ska bli betydligt lägre när det nu går att läsa en magisterexamen på nära håll. Den här utbildningen är dessutom nätbaserad, vilket vi tror ska locka studenter från hela landet.

För att göra innehållet i utbildningen så attraktivt och relevant som möjligt har man tagit hjälp av fysioterapeuter och verksamhetsledare från Landstinget Dalarna.

– Från landstingets sida har vi verkligen uppskattat att få vara med och utforma innehållet, säger Malin Von Hofsten, verksamhetschef och ordförande i ett forum för fysioterapeuter i Dalarna. Vi ställer oss också väldigt positiva till att det är en nätbaserad utbildning. Det gör det lättare för dem som bor i norra delarna av länet att söka, man behöver inte bo i Falun.

Något som är unikt i sammanhanget är att Högskolan Dalarna inte har någon grundutbildning för fysioterapeuter utan direkt satsar på ett magisterprogram. När det gäller grundutbildning så har landstinget istället ett samarbete med Uppsala universitet. Karin Larsson, avdelningschef på fysioterapi- och dietistverksamheten vid landstinget och adjungerad klinisk adjunkt är länken mellan Högskolan Dalarna, Uppsala universitet och Landstinget Dalarna. Karin har också varit med i referensgruppen som tyckt till om innehållet i magisterprogrammet.

– Från Uppsala universitet har det varit önskvärt att ha handledare för studenterna som har magisterexamen. Varje termin är det 20 studenter från grundutbildningen som gör sin praktik, VFU, i Dalarna och det är en stor fördel att de framöver kan få handledare som har en magisterexamen.

– Magisterprogrammet kommer att bestå av fyra kurser och huvudfokus för de två första kurserna kommer att vara smärta och träning vilket gör dem starkt kliniskt anknutna, berättar Linda Vixner. Den tredje kursen kommer att vara forskningsförberedande och handla om vetenskapliga metoder och den fjärde är ett examensarbete.

– När det gäller den forskningsförberedande delen så kommer vi att jobba mycket med kunskapsöverföring och hur man kan få in forskningen i praktiken, fortsätter Linda. Det gäller att inte bara förstå forskningen utan hur vi faktiskt kan ha nytta av den. Våra studenter kommer att få de verktyg som krävs.

– För mig som representerar arbetsgivaren är det en stor fördel, säger Malin Von Hofsten. Studenterna kommer inte bara att höja sin akademiska nivå, de kommer också bättre att förstå forskning och få in det i sin kliniska vardag.

Magisterprogrammet kommer att ha 20 platser och studenterna kommer att kunna välja att delta vid föreläsningar på plats i Falun eller via nätet.

– Vi har bara positiva erfarenheter av nätbaserade kurser, säger Linda. För den här kategorin studenter passar det bra eftersom de flesta är yrkesverksamma. En flexibel studielösning gör det enklare att kombinera jobb och studier. Jag tror den här utbildningen blir attraktiv eftersom den är så pass kliniskt förankrad. 

Text och foto: Tina Sjöström

Publicerad