Mer information om behandling vid synnedsättning hos diabetespatienter ska ge rimliga förväntningar

31 maj 2016 08:00
Nedsatt syn anses vara en av de mest fruktade följdsjukdomarna hos patienter med diabetes. Patienter med diabetes riskerar att drabbas av förändringar i ögat, retinopati, som påverkar blodkärlen i näthinnan.

Om dessa förändringar uppstår vid gula fläcken, diabetesmakulaödem (DME), kan synen hotas och behandling krävas.

Tisdagen den 31 maj kl 13.00 försvarar Therese Granström vid Högskolan Dalarna sin licentiatuppsats ”Patient reported outcomes and visual acuity among patients with diabetes related macular edema” vid Uppsala universitet.

Sedan mitten av 80-talet har laserbehandling använts vid diabetesmakulaödem. Denna behandling visade sig minska risken för allvarlig synnedsättning med ca 50 procent, men begränsade möjligheten till förbättrad synskärpa. År 2010 upptäcktes att upprepade injektioner i ögats glaskropp med ranibizumab, en hämmare av vaskulär endotelcellstillväxtfaktor (VEGF), minskade makulaödem och förbättrade synen hos dessa patienter. Denna behandling är sedan 2011 en del av rutinmässig klinisk vård för patienter med DME. 

I studien ingick 57 patienter som behandlades för diabetesmakulaödem med tre initiala injektioner/månad i ögat, därefter regelbundna kontroller och fler injektioner vid behov.

Patientgruppen som behandlades på två länssjukhus i Mellansverige under tiden maj 2012 till februari 2015 hade en jämn könsfördelning och medelåldern var 69 år. 92 procent hade typ 2-diabetes. 

Patienterna rapporterade om sin sjukdom, hälsa och behandling genom att besvara ett ögonspecifikt frågeformulär som återspeglade patientens självrapporterade synfunktion (NEI VFQ-25) och ett frågeformulär om hälsorelaterad livskvalitet (SF-36). Frågeformulären fylldes i före behandlingen och efter de tre första injektionerna samt efter ett år. Vid samma tillfällen genomfördes mätning av syn och svullnaden vid gula fläcken. 

Vid 12 månader efter behandlingsstart visade resultatet för hela denna patientgrupp en förbättring av synen, minskad svullnad vid gula fläcken och en generellt bättre hälsa.

- Vid närmare granskning fann vi att de 30 patienter hade fått förbättrad syn, rapporterade bättre hälsa än innan behandlingen. Övriga 27 patienter som inte såg bättre, rapporterade oförändrad hälsa, säger Therese Granström.

-  Resultaten från denna studie kan bidra till att patienter som får denna behandling kan erbjudas relevant information och därmed få rimliga förväntningar på behandlingen, fortsätter Therese.

Publicerad