Modulärvärmedriven värmepump integrerad i solfångaren ger kostnadseffektiva solvärme- och kylsystem

26 nov 2015 08:00
Omkring 40 % av energianvändningen i EU-länderna sker i byggnader för uppvärmning, nedkylning och varmvattenberedning. Men trots gynnsamma energibesparingsmöjligheter är användandet av solenergi året om fortfarande underutnyttjad.

Den höga initialkostnaden och bristande kunskap om systemimplementering är några av orsakerna. 

För att förbättra kostnadseffektivitet och användning av solvärme- och kylsystem efterfrågar marknaden små och medelstora standardiserade solvärme- och kylsystempaket med ”plug-and-function”.  Corey Blackman vid Högskolan Dalarna har i sitt forskningsarbete undersökt möjligheten till att utveckla ett integrerat flerfunktionssystem som kan utnyttjas under årets alla tolv månader.

Den centrala frågan var om en modulär värmedriven (sorptionsvärme) värmepump som integrerats direkt i en solfångare kunde utveckla kostnadseffektiva prefabricerade solvärme- och kylsystempaket?

I forskningsarbetet studerades sorptionsvärmepumpintegrerade solfångares prestanda, användningen av dem i solvärme- och kylsystem och energi- och kostnadsbesparingspotentialen i en värme- och kylanläggning. Experimentella utvärderingar genomfördes för laboratorieskala prototyper av den moduläravärmepumpen och även ett fullskaligt system under utomhusförhållanden. Dessutom har simuleringar av systemenergi- och kostnadsbesparingspotentialer gjorts för olika systemstorlekar under ett år för ett 140 m2 enfamiljshus i Spanien.

Uppmätt solenergi till kylenergi energiomvandlingseffektivitet (solkyla COP) var mellan 0,17 och 0,19, med en elektrisk kylning COP på 10,6. Med dessa värden, visar simuleringar för ett år att det kan leda till potentiella kostnadsbesparingar på 386 € per år för en 20m2 anläggning." Resultaten av de utförda undersökningarna visar alltså att den sorptionsvärmepumpintegrerade solfångaren har lovande utsikter att bli en konkurrenskraftig teknik för utvecklingen av solvärme- och kylanläggningar. 

Torsdagen den 26 november kl 10.00 försvarar Corey Blackman vid Högskolan Dalarna sin licentiatuppsats vid Mälardalens högskola.

Corey Blackman ingår i forskarskolan Reesbe och är den första av de 12 doktoranderna som försvarar sin licentiatuppsats.  


Publicerad