Nationella minoriteteter i historieundervisningen: Bilder av romer i Utbildningsradions program under perioden 1975-2013

04 jun 2015 08:30
Aleksandra Indzic Dujso har i sin licentiatavhandling undersökt hur Utbildningsradions program om romer används som utbildningsmaterial i skolundervisningen.

Resultaten visar en bild av romer som, både till form och innehåll, består av några klart avgränsade diskursiva kategorier. Kategoriernas tydliga kontinuitet skapar en bild av statisk, traditionsbunden och oföränderlig romsk identitet. Den entydiga bilden bryts dock både genom att de befintliga diskursiva kategorierna tillfogas nya betydelser och genom att nya diskurser tillkommer. Komplexiteten och nyanserna blir mer framträdande och den romska identiteten integreras i en gemensam, svensk historieberättelse.

Förändringar i Utbildningsradions bilder av romer kan till stor del förklaras med förändringen i den svenska invandrar- och minoritetspolitiken och, som en konsekvens av detta, förändringen i skolans uppdrag i avseende på kunskapsförmedling om det mångkulturella Sverige.

År 2000 när Sverige skrev på Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter blev den romska minoriteten en av landets erkända nationella minoriteter och på detta sätt en del av landets mångkulturella historiska berättelse. Den romska minoritetens rättigheter skulle värnas och kunskapen om dess historia och kultur skulle spridas. Skolan, med sitt demokratiska uppdrag som grund, fick i uppgift förmedla och sprida kunskapen om minoritetens historia, kultur och religion. Forskningen visar dock att de läromedel som idag används i skolans historie- och samhällskunskapsundervisning inte uppfyller styrdokumentens krav i detta avseende.  Aleksandras licentiatavhandling ”Nationella minoriteteter i historieundervisningen: Bilder av romer i Utbildningsradions program under perioden 1975-2013” har därför inriktat sig på den typ av utbildningsmaterial som utbildningsradions erbjudit.

Aleksandra Indzic Dujso försvarar sin licentiatuppsats fredagen den 5 juni 2015 kl 10.00 vid Högskolan Dalarna, Föreläsningssal 1, Campus Falun.

Publicerad