Ny forskning om avstånd och lokalisering på landsbygden

02 maj 2013 14:09
Mengjie Han har i licentiatuppsatsen Distance measure and the p-median problem in rural areas studerat bärigheten i det så kallade euklidiska avståndet.
Mengjie Han
Mengjie Han

Det så kallade euklidiska avståndet är ett matematiskt distansmått mellan två punkter som skulle kunna mätas med linjal, och som är vida använt i samband med olika lokaliseringar. Men i motsats till många andra forskare menar han att användningen av detta avståndsmått inte kan användas utan problem.

För att testa det euklidiska avståndet i praktiken har han tagit akutsjukhusen i Dalarna som exempel. Han har här använt sig av tre variabler, dels det euklidiska avståndet, dels network och dels travel time distance, alltså restiden.

Den statistiska modellen med p-median som han använt sig av i avhandlingsarbetet är optimal för att beräkna lokaliseringen av anläggningar som betjänar en geografiskt spridd befolkning, i exempelfallet stora akutsjukhus på landsbygden, säger Mengjie Han.

– Även om forskningen idag allmänt stöder användandet av det euklidiska avståndet, kunde våra resultat utifrån modellen med p-median visa att den inte är en optimal metod för lokaliseringen av sådana här stora anläggningar på landsbygden. Viktigare visade sig i stället vara den variabel som bygger på travel time distance.

Lokaliseringen av akutsjukhus på den svenska landsbygden med sin spridda befolkning är mycket känslig för sådana här distansmätningar, förklarar han.

– Vi fann att det euklidiska avståndet leder till mindre optimala lokaliseringar med två huvudsakliga konsekvenser. Dels att personernas restid till närmaste sjukhus ökar, dels att sjukhusets serviceområde blir oklart, vilket kan leda till såväl vårdplaneringsproblem som problem vid planeringen av infrastruktur.

– Mitt framtida mål är att studera lokalisering och distans på landsbygden i hela Sverige. Forskningen i Dalarna ska ses som ett inledande pilotprojekt.

Text: Eva Cederquist

Licentiatseminarium: Komplexa system - Mikrodataanalys/Microdata analysis

Publicerad
Text:
Eva Cederquist