Pelletseldningens uppstartsfas kan minimera utsläppen

11 dec 2015 08:00
Pelletseldning för uppvärmning av bostäder är effektivt och har låga utsläpp jämfört med vedeldning, men genom att minska antalet ”uppstarter” av pannan kan utsläppen minskas ytterligare.

Dagens förhållanden vid uppstart och nedsläckning av pelletspannan genererar höga utsläpp av kolmonoxid och kolväten från en ofullständig förbränning

Genom att optimera pelletsvärmesystemets utformning och dess styrenhet, såsom stopp av cirkulationspumpen efter pannstopp, användning av två temperaturgivare för TILL/FRÅN-styrning av brännare, optimering av anslutningshöjder mot ackumulatortanken, ökad temperaturinställning på blandningsventilen i pannkretsen samt minskat pumpflöde är det möjligt att reducera upp till 85 % av dessa uppstarter. 

Kaung Myat Win vid Högskolan Dalarna har i sin avhandling ”Emissions from realistic operation of residential wood pellets heating systems” undersökt utsläppens egenskaper och under vilka driftsfaser huvuddelen av de årliga utsläppen sker.  

Dagens testmetoder för miljömärkning av pelletspannor fokuseras i huvudsak på mätningarna av utsläpp under driften, vid full last respektive dellast. Start- och stoppfaserna beaktas inte fullt ut.

Kaung har i sin studie beaktat utsläpp från fyra pelletspannor i tre olika driftsfaser; uppstart, stationärdrift och nedsläckning. För att fastställa andelen utsläpp från start- och stoppfaserna genomfördes även mätningar av kombinerade sol- och pelletsvärmesystem. Simuleringsprogrammet TRNSYS användes för att skapa en modell för beräkning av de årliga utsläppen.

I uppstartsfasen varierade utsläppen beroende på tändteknik, uppstartstid och typ av luft- och bränsletillförsel. Stoppfasens utsläpp påverkas av fläktstyrningen och brännarens teknikval för rengöring.

I start- och stoppfaserna sker 80-95 % av kolmonoxidutsläppen, 60-90% av kolväteutsläppen, 30-40% av partikelutsläppen och 10-20% av kväveoxidutsläppen. För två av pelletspannorna översteg de genomsnittliga kolmonoxid-, kolväte- och partikelutsläppen gränsvärdena för miljömärkning. Detta understryker vikten av att inkludera start- och stoppfaserna i mätningar av, särskilt kolmonoxid och kolväte, för att ge en rättvis bild. Testmetoder och miljömärkningar bör ta dessa driftsfaser i beaktande för att uppmuntra tillverkarna att minimera de verkliga årliga utsläppen.

Måndagen den 14 december kl 10.15 disputerar Kaung Myat Win vid Högskolan Dalarna i Clas Ohlson-salen, Tenoren, Borlänge med sin avhandling ”Emissions from realistic operation of residential wood pellets heating systems”.

Publicerad