Rummets betydelse viktig för föräldra-barn relationen och amning

02 okt 2013 14:22
Utformningen på avdelningar inom neonatal intensivvård, där barnet av någon anledning behöver hjälp under den första tiden efter födseln, påverkar hur nyfödda barn ammas, visar en svensk-engelsk studie.

Renée Flacking och Fiona Dykes
Renée Flacking (tv) och Fiona Dykes är forskarna bakom studien, som kan få betydelse för utformning och utveckling av neonatalavdelningar.

Utformningen påverkar också hur väl föräldrarna knyter an till barnet, och föräldrarnas upplevelse av tiden på sjukhus. Det visar en svensk-engelsk studie, som kan få betydelse för framtida utformning av liknande avdelningar.

Första studien i sitt slag

Forskarna har under elva månader observerat interaktionen mellan föräldrar, barn och personal, främst i samband med amning. Observationerna har följts upp med intervjuer med föräldrar och personal för att få fördjupad förståelse. Studien har gjorts på fyra olika avdelningar, två i Sverige och två i England. Detta är den första studien i sitt slag: en etnografisk studie på neonatalavdelningar i olika länder.

Forskarna identifierade fyra huvudkategorier som var viktiga för föräldrarnas upplevelser i samband med amning; i vilken utsträckning man kände att man ägde rummet man befann sig i; känslan av att känna sig som hemma; känslan av dörren som ett skydd och för att kunna reglera socialt umgänge; och "möjligheternas fönster"( ha möjlighet att se barnets signaler och därmed agera utifrån det).

Viktigt möta föräldrars behov

Resultaten visade att avdelningar och utrymmen som mötte föräldrarnas behov, både fysiska och emotionella, hade en positiv inverkan både på anknytningen och på amningssituationen.

– Ju mer föräldrarna kunde vara nära sitt barn, både emotionellt och fysiskt, ju lättare förstod de barnets signaler och kunde stödja honom/henne. I rum på avdelningar där miljön gjorde att föräldrarna kände som att de var tvungna att "leka hela havet stormar", dvs där man inte kände ägandeskap över en stol/säng, där alla kunde se vad man gjorde konstant och där man var tvungen att acceptera spelreglerna, så reducerades föräldrar till att bli besökare och kände mindre trygghet i att vara barnets föräldrar, säger Renée Flacking vid Högskolan Dalarna, som tillsammans med Fiona Dykes från University of Central Lancashire i England gjort studien.

Stark inverkan på förhållandet

Forskarna drar i studien slutsatsen att utformningen på intensivvårdsavdelningar för nyfödda barn har en stark inverkan på förhållandet mellan föräldrar och barn.

– Om våra resultat visar sig hålla så är det viktigt att det tas hänsyn till vad studien visar när man utformar eller utvecklar intensivvårdsavdelningar för barn, säger Renée Flacking.

Hon och Fiona Dykes kommer att samarbeta även fortsättningsvis. Fiona Dykes är utnämnd till Visiting Professor vid Högskolan Dalarna och Renée Flacking är Senior Research Fellow vid University of Central Lancashire.