Samband mellan nedsatt njurfunktion och hjärt/kärlförändringar

03 dec 2013 16:22
Elisabet Nerpin är utbildad sjuksköterska och har tidigare arbetat inom hjärtmedicin. Den 5 december disputerar hon på avhandlingen The Kidney in Different Stages of the Cardiovascular Continuum.

Hjärt-kärlsjukdom är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden. En annan sjukdom på frammarsch är kronisk njursjukdom, som visat sig vara vanligare än man tidigare trott. Idag är var tionde svensk drabbad, förklarar Elisabet Nerpin.

Nedsatt njurfunktion ökar risk

Personer med nedsatt njurfunktion löper en ökad risk att dö av hjärt/kärlsjukdom. Det kan bero på att de har många traditionella och icke-traditionella riskfaktorer inom hjärt/kärlområdet som exempelvis högt blodtryck, diabetes, inflammation och oxidativ stress, vilket påverkar hela kroppen. Även personer med lätt nedsatt njurfunktion har visat sig ha ökat risk att drabbas av hjärtsjukdom.

– De flesta studier som gjorts, baseras på personer som redan har fått diagnosen njursjukdom. Men vi tror att samspelet mellan nedsatt njurfunktion och hjärt/kärlsjukdom börjar tidigt, redan innan personerna utvecklar symtom, säger Elisabet Nerpin.

Syftet med avhandlingen har varit att undersöka samband mellan lätt nedsatt njurfunktion och olika stadier i utvecklingen av hjärt/kärlsjukdom.

Fem delarbeten

Elisabet Nerpins avhandling bygger på fem olika delarbeten där hon har studerat riskfaktorer som insulinresistens (studie I), inflammation och oxidativ stress (studie II), till förstadiet i utvecklandet av hjärt/kärlskador, som skador på kärlväggen (studie III) och nedsatt pumpförmåga av vänster kammare (studie IV), samt förbättrad hjärt/kärlriskprediktion (studie V).

Forskningsmaterialet har hämtats från två pågående longitudinella epidemiologiska studier från Uppsala, ULSAM (Uppsala Longitudinal Study of Adult Men) och PIVUS (Prospective Investigation of the Vasculature in Uppsala Seniors).

ULSAM startade 1970 och inkluderade då 50-åriga män från Uppsala, män som idag hunnit bli drygt 90 år. PIVUS startade 2001 och omfattar 70-åriga män och kvinnor.

Nedsatt njurfunktion diagnostiseras genom att man mäter den så kallade glomerulära filtrationshastigheten, det vill säga hur mycket primärurin som filtreras genom njuren per minut. För att diagnostisera njurskada har vi mätt albumin i urinen, förklarar Elisabet Nerpin.

Samband mellan insulinresistens och njurfunktion

Det första delarbetets studier av insulinresistens hos drygt tusen män från Uppsala har visat på ett samband mellan insulinresistentes och lätt nedsatt njurfunktion, även hos personer med normala glukosnivåer och normal njurfunktion.

– Vi kunde även visa att riskfaktorer som insulinresistens kan vara involverade i utvecklingen av nedsatt njurfunktion, även hos personer utan diabetes.

I det andra delarbetet har hon studerat fyra olika markörer för inflammation respektive en för oxidativ stress. Två av de inflammatoriska markörerna visade sig ha samband med nedsatt njurfunktion.

Oxidativ stress - friskare njurar

Studien visade också oväntat på ett samband mellan högre nivåer av oxidativ stress och förbättrad njurfunktion och lägre nivåer av njurskada.

I det tredje delarbetet har hon studerat endotelfunktion och subkliniska kärlskador hos tusen män och kvinnor inom ramen för PIVUS, och i delarbete fyra ett stort antal personer inom ramen för både PIVUS och ULSAM.

– Jag har också tittat på vänster kammarfunktion i hjärtat och samband med nedsatt njurfunktion.

Det femte delarbetet handlar om riskprediktion; om det går att bättre förutsäga risken att dö i hjärt/kärlsjukdom genom att lägga till två njurmarkörer till en modell med etablerade hjärt/kärlriskfaktorer.

– Sammanfattningsvis spelar samspel mellan njursystemet och hjärt-kärlsystemet en viktig roll för utvecklingen för hjärt-kärlsjukdomar. Detta samspel börjar redan på ett tidigt stadium i sjukdomsprocessen, långt innan personen utvecklar några symtom.

Publicerad
Text:
Eva Cederquist