Webbaserat system hjälper parkinsonpatienter

05 feb 2014 14:43
Mevludin Memedi har utvecklat och utvärderat ett datorstött bedömningssystem för distansövervakning av patienter med Parkinsons sjukdom. Han disputerar den 14 februari på avhandlingen Mobile Systems for Monitoring Parkinson's Disease.

Patienterna har hemma fått testa en smartphone, där de i ett frågeformulär kunnat beskriva sina symtom samt på touchpaden rita spiralformade figurer som kan visa graden av skakningar.

Bättre bild av symtom

En utmaning i behandlingen av patienter med Parkinsons sjukdom är de individuella symtomen som kan fluktuera från timme till timme och från dag till dag. Det webbaserade system som Mevludin Memedi utvecklat, ger neurologen möjlighet att på distans få en bild av patientens såväl självskattade som motoriska symtomprofil.

– Det är även känsligt för förändringar i behandlingen respektive för hur sjukdomen fortskrider över tid. Systemet kan dessutom fungera som ett test för att fånga upp nya patienter, säger han.

Studier under tre år

Mevludin Memedi har i två kliniska studier under tre års tid testat sitt system på sammanlagt 95 svenska och italienska patienter i tre grupper med tidiga, medelsvåra respektive avancerade symtom på Parkinsons sjukdom. Som referensgrupp fungerade ett tiotal friska svenska personer.

De medverkande testades under första året var tredje månad och de följande åren två gånger per år. Vid varje tillfälle pågick testerna i fyra timmar per dag under en veckas tid.

Under testperioden har patienterna i sin vanliga hemmiljö fått använda sig av en speciell smartphone, där de i ett frågeformulär kunnat besvara frågor om sina symtom. De har också fått knacka på smartphonens touchpad och rita spiralformade figurer, som visar hur pass kraftiga skakningar de har vid tillfället.

Tillförlitligt över tid

I utvecklandet av systemet har Mevludin Memedi bland annat arbetat med databehandling i tidsserieanalyser. Han har även arbetat med statistiska metoder och med hjälp av artificiell intelligens.

En utvärdering av det webbaserade systemets användbarhet har visat att den information som presenteras i systemet, är jämförbar med de kliniska observationer av patienterna som gjorts.

Systemet är dessutom kapabelt att kunna urskilja avvikelser mellan patienterna i de olika grupperna och mellan patienter och de friska i referensgruppen. Det har också visat sig vara tillförlitligt över tid, förklarar han.

Testas vid Karolinska och Uppsala universitet

Mevludin Memedis webbaserade system kommer under 2014 och 2015 att testas vid Karolinska Institutet i Stockholm respektive Uppsala universitet för att utvärdera användbarheten i kliniskt bruk.
I framtidsplanerna ingår också att bygga en mobilapp baserad på den tidigare prototypen av testsystemet. Det ska vara anpassat för patienters egen nedladdning till sina egna telefoner som de själva tar ansvar för och kan välja att använda för egenkontroll och/eller för att dela informationen med sina vårdgivare.

– Medan en läkares bedömning av en patient alltid är subjektiv, ger systemet en tillförlitlig och objektiv bedömning. Det medger dessutom upprepade mätningar under lång tid, där man exempelvis kan jämföra en patients spiralformade teckningar med de som gjorts vid tidigare tillfällen, säger Mevludin Memedi.

Publicerad
Text:
Eva Cederquist
Foto:
Hannes Forssell