Tarja Alatalo tilldelas pris för studier om läs- och skrivundervisning

25 apr 2014 15:32
Tarja Alatalo, lektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna, har tilldelats Eve Malmquists pris för läsforskning på 25 000 kr för sina studier om skicklig läs- och skrivundervisning.

Varför har du fått priset?

– Styrelsen för SCIRA (Swedish Council of International Reading Association), som handlägger Eve Malmquists fond, har förmodligen utsett mig med grund i min avhandlingsstudie om skicklig läs- och skrivundervisning, som handlade om lärares möjligheter och hinder för att bedriva skicklig läs- och skrivundervisning i årskurs 1-3.

Vad jobbar du med?

– Jag forskar om läs- och skrivundervisning i tidigare skolår. Dessutom undervisar jag i läs- och skrivundervisning i lärarutbildningen.

Varför har du intresserat dig för just de här frågorna?

– God läs- och skrivförmåga är en mänsklig rättighet och en grund för kunskapsinhämtning i skolan och. Läs- och skrivundervisning är ett område som är aktuellt och viktigt att beforska.

Berätta kort om din bakgrund?

– Jag har en bakgrund som lärare i grundskolans första årskurser. Där läggs en stor del av arbetet på just läsning och skrivning. Min erfarenhet är att många lärare gör ett mycket bra arbete i sin läs- och skrivundervisning och att det är av stor betydelse att lyfta fram detta så att det kommer alla elever till gagn. I takt med framväxande digitala tekniker behöver gamla och nya metoder studeras för att hitta bärande verktyg för barns läs- och skrivutveckling. Forskningsområdet är stort och det finns mycket att göra.

Publicerad