Turism ger landsbygden positiv självbild

27 maj 2016 19:35
Under fredagen disputerade Peter Möller med sin avhandling "Young adults in rural tourism areas" inför ett i stort sett fullsatt auditorium. Avhandlingens innehåll, hur en turismdominerad ort påverkar vuxenblivandet, är särskilt intressant för Dalarna.

Disputationen inleddes med att opponent Emma Lundholm, docent vid Umeå universitet, sammanfattade Peter Möllers arbete. Avhandlingens syfte har varit att studera hur turism påverkar förutsättningarna för unga vuxna på landsbygden. De fyra huvudfrågeställningarna är hur vuxenblivandet påverkas av turismens egenskaper, hur unga vuxna anknyter till och deras bild av hemorten, hur befolkningsutvecklingen påverkas av en dominerande turismsektor och närvaron av en blomstrande turistindustri påverkar föreställningen om vad som är urbant och ruralt. I sin avhandling har Peter Möller studerat Sälenområdet som ju är en extremt turistdominerad ort.

Emma Lundholm beskriver tre forskningsfält; vuxenblivande, turism och landsbygd. Vuxenblivande är ofta starkt kopplat till mobilitet, om personen ska flytta eller inte och att man ofta pendlar långa avstånd till jobb och aktiviteter. Turismen beskrivs i de flesta fall som något som skapar arbetstillfällen på landsbygd där ungdomar lätt får jobb, jobb som framställs som osäkra, tillfälliga och lågbetalda. När det gäller landsbygd är våra normer ofta stereotypa, stad är lika med modernt och landsbygd traditionellt. Det finns en förväntan att det som erbjuds i städer är mer attraktivt än det som erbjuds på landsbygden. Emma menare att Peter Möllers avhandling hamnar i gränslandet mellan dessa tre forskningsområden.

Avhandlingen bygger bland annat på intervjuer med personer som valt att bo kvar på orten, flyttat till annan ort och de som både flyttat och senare återvänt. Det framgår tydligt att turismen i Sälenområdet skapar ekonomiska som sociala möjligheter. Tack vare den erbjuds ett insteg på arbetsmarknaden likväl som ett utbud av olika arrangemang vilket skapar attraktivitet hos unga människor. Ingen, vare sig de som valt att flytta eller de som stannat kvar, uppfattar det som något negativt att stanna på orten. Något som ofta är vanligt när det gäller landsbygd. Sälenområdet har också en något mer positiv befolkningsutveckling jämfört med annan landsbygd och har även en jämnare ålders- och könsfördelning. Dessutom förknippas Sälen som en både urban och rural miljö. Det finns goda försörjningsmöjligheter och det är ett flöde av sociala kontakter, dock till viss del säsongsstyrt. Slutsatsen är att turism påverkar förutsättningarna för unga på landsbygden, den tillför ekonomisk och social dynamik. Kopplingen att landsbygd är tradition och staden modern behöver brytas upp när vi talar om turismdominerad landsbygd.

I samtalet med Emma Lundholm berättade Peter att något som förvånade honom under arbetet med studien var att alla han pratade med var så positivt inställda till hemorten.

– I första studien pratade jag bara med personer som valt att bo kvar och de är så klart positiva. I den andra studien pratade jag med personer födda i mitten av 1990-talet som flyttat ifrån orten och de gav samma bild. Jag trodde det skulle vara större skillnad. Det fanns heller ingen tydlig trend att vara mer positiv för den som var född på orten eller om man hade föräldrar kvar.

Emma frågade vidare om balansen mellan kvinnor och män jämför med annan typ av landsbygd, vad som påverkar deras val att stanna kvar?

– Jag tror att turistnäringen har än bättre könsbalans än andra näringar, svarade Peter. Det kan faktiskt vara ett område att arbeta vidare med djupare analyser.

Emma Lundholm avslutade frågestunden med att säga att avhandlingen varit välskriven och rolig att läsa.

– Den här avhandlingen bidrar till att belysa att landsbygd kan var olika saker och inte en homogen kategori. Den är också övertygande på vilket sätt lokala förutsättningar påverkar vuxenblivandet. 

Betygsnämnden hade sedan några frågeställningar. En av dem var att i andra studier ges ofta en negativ bild av turismens effekter på landsbygden och varför Peter i sin studie fått mest positiva effekter.

– Varför pratar ingen om utträngning, fastighetspriser och miljöpåverkan? Beror det på frågorna eller att de är unga?

– Studien handlar om vuxenblivandet, inte hur miljön påverkas så självklart beror det på frågeställningen, svarade Peter. Jag ville komma ifrån frågor som ”vad är positivt och vad är negativt med turism”. Det är lättare att fånga in komplexiteten med den intervjumetod jag använt.

Text och foto: Tina Sjöström

Publicerad