Uppmärksammade artiklar visar vägen

04 apr 2016 13:21
Två artiklar om hållbarhet i sjukvården, skrivna av Anna Anåker och Marie Elf, har rönt stor uppmärksamhet utanför landets gränser.

Bland annat har den vetenskapliga tidskriften Journal of Advanced Nursing pekat ut den ena som en av de viktigare artiklarna för de kommande tio åren. 

Anna Anåker, doktorand i omvårdnad, jobbade som arkeolog när hon bestämde sig för att sadla om till sjuksköterska. Studierna ledde henne så småningom vidare till forskning och ämnet som intresserade henne mest var begreppet hållbarhet kopplat till hälso- och sjukvården. Idag forskar hon om hållbara vårdmiljöer för personer med stroke.

– Som arkeolog jobbade jag med frågan hur klimat och miljö påverkat människan i historisk tid. Steget till hur det påverkar människans hälsa i nutid är inte så långt.

I sitt examensarbete skrev Anna en artikel tillsammans med sin handledare Marie Elf, docent i omvårdnad, om vad hållbarhet betyder för hälso- och sjukvården. Den har visat sig vara användbar inom sjuksköterskeutbildningen och även omnämnd av den betydande vetenskapliga tidskriften Journal of Advanced Nursing som en av förra årets artiklar som stakar ut vägen mot framtiden.

– Som en naturlig följd av den första artikeln har jag fört diskussioner med sjuksköterskor om hur de uppfattar begreppet hållbarhet inom sjukvården, fortsätter Anna. Dessa diskussioner mynnade ut in ännu en artikel om hur sjuksköterskor uppfattade klimatförändringarna och hur dessa på sikt påverkar sjukvården.

– Jämfört med andra områden är hälso- och sjukvården sena in i debatten om hållbarhet, säger Anna. Det är lite märkligt, en så stor aktör vars arbete påverkar människor. Hälso- och sjukvården kommer att behöva ta del av effekterna som klimatförändringarna för med sig samtidigt som man även är en stor miljöpåverkare.

Trots att vi är inne i år 2016 är hållbarhet inom sjukvården ett relativt outforskat ämne. Nu när frågan lyfts in ännu mer i sjuksköterskeutbildningen ligger man i linje med Högskolan Dalarnas nya vision, där hållbarhetsfrågor är en viktig del. Artiklarna som Anna och Marie skrivit har också inneburit att man fått kontakt med ett universitet i Plymouth i södra England vars sjuksköterskeprogram är med i ett EU-projekt med hållbarhet som fokus. I det har Högskolan Dalarna blivit inbjudna att delta.

– I det här EU-projektet har man gjort en attitydmätning om vilken attityd studenterna har till klimat och hållbarhetsfrågor, berättar Marie. Efter det har ett utbildningspaket tagits fram och sedan görs en ny mätning för att se om attityden förändrats efter kursen. Nu har vi översatt attitydmätningsinstrumentet till svenska och ska testa det på våra studenter under första terminen i sjuksköterskeprogrammet, innan de kommit i kontakt med kursen om hållbarhet i programmet. Sedan kommer vi att jämföra resultaten mellan länderna i projektet. De andra tycker det är bra att vi från Sverige är med, de tror att vi kommit längre än övriga när det gäller hållbarhetsfrågor.

Att artiklar blir uppmärksammade internationellt betyder mycket för den fortsatta forskningen. Artiklarna får en helt annan spridning och tyngd när de ofta blir citerade. Det pekar ut ämnet som viktigt.

– Det är alltid en risk när man tar steget och gör en egen definition, så som vi gjort i vår andra artikel, säger Anna. Vi har gjort en genomgång av litteraturen och samlat fakta hur man vanligtvis använder begreppet hållbarhet inom sjukvården. Vi har plockat ut attribut som beskriver hållbarhet och utifrån dessa skapat en egen definition. Allt fler börjar använda sig av vår definition, bland annat är den med i en lärobok som kommer ut under våren.

– Våra artiklar kom också i rätt tid, fortsätter Anna. Förra hösten var klimatfrågan väldigt aktuell med toppmötet i Paris som den mest uppmärksammade händelsen. Vi vet att vår hälsa påverkas av klimatförändringar, nu måste vi utbilda i frågan så att hälso- och sjukvården kan organisera och svara upp till det kommande behovet.

Text och foto: Tina Sjöström


Publicerad