Vad händer med dialogen?

09 okt 2014 08:00
Vad händer med dialogen då fler barn ansluter till en redan pågående dialog? Det är en av frågorna Maria Fredriksson Sjöberg ställer i sin licentiatuppsats ”Vad händer med dialogen? En studie av dialo-gisk interaktion mellan pedagog och barn i förskolan”

I Marias studie uppmärksammas hur pedagoger i praktiken bemöter förskolebarn i dialog och hur pedagogerna agerar då flera barn söker uppmärksamhet samtidigt.

Närmare en halv miljon barn är inskrivna i svensk förskoleverksamhet och antalet barn per pedagog är 5,3. Det gör det intressant att uppmärksamma hur kommunikationen ser ut mellan en pedagog och flera barn.

Dialog används för att beskriva en kommunikation som kännetecknas av närvaro, lyssnande, ömsesidighet och utvidgande mellan barn och pedagog. En form av kommunikation som är betydelsefull för att exempelvis skapa förtroendefulla relationer mellan barn och pedagog.

I möten mellan pedagog och barn, under mindre pedagogstyrda aktiviteter, finns både icke-dialogisk och dialogisk kommunikation. Ibland finns dessa båda kommunikationsformer vid samma aktivitet som exempelvis vid en måltid. I förskolans verksamhet sker även en mängd händelser som inte alltid kan förutspås och då fler barn ansluter till den situation där det pågår en dialog kan det påverka dialogen. I en dialog är det inte alltid det ”anslutande barnet” som tar initiativ till att fler barn blir delaktiga i dialogen. Det kan även vara pedagogen eller barnet i samtal som tar ett sådant initiativ. 

Med icke-verbal kommunikation och fokusering på samma innehåll, fortsätter den pågående dialogen

Då innehållet i dialogen är det samma som det anslutande barnets fortsätter kommunikationen att vara dialogisk. Vid dessa tillfällen ansluter barnet till samtalet utan att det avbryts eller att deltagarna talar samtidigt. Även då enbart icke-verbal kommunikation används mellan pedagogen och det anslutande barnet kan dialogen fortsätta utan att avbrytas.

När pedagogen pratar med flera barn om flera olika saker upphör den dialogiska kommunikationsformen

När tilltalen sker samtidigt som någon annan talar upphör mestadels det dialogiska, fokuseringen hamnar på flera olika innehåll och pedagogerna pratar med flera barn om flera olika saker samtidigt.

I studien deltog tio pedagoger och 50 barn i åldrarna ett till sex år. Videoinspelningar av dialoger mellan barn och pedagoger är gjorda på en förskola med jämna mellanrum under några månaders tid. Studien kan användas som ett underlag för fortsatta diskussioner om dialogen och betydelsen av och möjligheten att bygga förtroendefulla relationer mellan barn och pedagoger i förskolan.

Maria F Sjöberg försvarar sin licentiatuppsats fredagen den 10 oktober 2014 kl 10.00 i föreläsningssal 1 på Högskolan Dalarnas campus i Falun.

Publicerad