Vad händer när IKEA kommer till stan? Lågprisvarujättarnas effekter på den lokala detaljhandeln

05 mar 2015 08:00
Är de ekonomiska fördelarna tillräckligt stora för att berättiga subventioner för denna typ av etablering eller finns det skäl att lagstifta mot detta?

Det är en av frågorna Helena Nilsson ställer i sin licentiatuppsats ”The impact of big-boxes on local retail: What happens when IKEA comes to town?”. 

I denna avhandling studeras hur etableringen av en större lågprisaktör påverkar en region. Helena har studerat påverkan på kommun- och företagsnivå av en IKEA-etablering och de ekonomiska effekterna.

Utbredning och etablering av lågprisvarujättar som skett under de senaste årtiondena har medfört en ökad koncentration av stora företag parallellt med en minskning av antalet mindre företag. Detta skapar en debatt om huruvida man bör lagstifta mot eller subventionera denna typ av etableringar.

Vissa menar att lågprisvarujättar konkurrerar ut de mindre handlarna i närliggande stadskärnor och bostadsområden som innebär att arbetstillfällen försvinner och tillgänglighet minskar för exempelvis de äldre. Andra menar att det innebär en ökad produktivitet, lägre priser, ökat utbud och skyndar på en förnyelse av stadskärnornas detaljhandel som gör dem mer attraktiva. Tilltron till dessa fördelar gör att beslutsfattare ofta är beredda att spendera stora summor för att locka ett lågprisvaruhus till deras region. Borlänge kommun, exempelvis, betalade runt 350 miljoner för att säkra IKEAs etablering i kommunen.

I den första studien undersöktes effekterna av IKEA på sällanköpsvaruhandelns omsättning och sysselsättning på kommunnivå i de kommuner där IKEA etablerade sig mellan 2000-2011: Göteborg, Haparanda, Kalmar och Karlstad. Analysen som utökades till att även studera effekterna i angränsande kommuner fann att ett nytt IKEA leder till en ökning av sällanköpsvaruhandelns omsättning med 20 % och sysselsättning med 17% i etableringskommunen. Endast små och i flera fall ej statistiskt säkerställda negativa effekter kunde uppmätas i de angränsande kommunerna.

Eftersom denna analys var baserad på aggregerad kommundata och siffror från IKEA kan vi i den första studien inte skatta eventuella överspillningseffekter på existerande handel. I den andra studien undersöktes därför ett IKEAs etableringseffekt på övrig detaljhandel (omsättning och sysselsättning) i de kommuner, Haparanda, Kalmar och Karlstad, som fick en IKEA-etablering under perioden 2000-2010. Denna studie visar att en IKEA-etablering leder till att nettoomsättningen i genomsnitt ökar med 11% för företag i inträdeskommunerna och stiger med 26% i området närmast IKEA (inom 1 km från IKEA-varuhuset), vilket tyder på betydande överspillningseffekter i närområdet. Vidare fann vi att IKEAs positiva inverkan avtar snabbt med avståndet till det nya varuhuset och inga statistiskt säkerställda effekter fanns för företag som ligger mer än 5 km från det nya varuhuset eller i stadskärnorna i etableringskommunerna.

Helena Nilsson försvarar sin licentiatuppsats fredagen den 6 mars 2015 klockan 10.00 på Högskolan Dalarna, Campus Borlänge (Sal 247).

Publicerad