Akademin Utbildning, hälsa och samhälle

Utbildning, hälsa och samhälle är en akademi som är värd för flera av Högskolans stora grundutbildningar, såväl fyra lärarutbildningar som sjuksköterskeprogram, socionomprogram, samhällsvetarprogram och två idrottstränarprogram. Akademin ger också flera magisterprogram och även en mängd fristående kurser inom olika samhällsvetenskaper, naturvetenskap, omvårdnad, medicin och idrotts- och hälsovetenskap.

Idag finns vid akademin Utbildning, hälsa och samhälle ca 3000 studenter och 200 lärare. Här kan man studera, undervisa och forska i de samhällsvetenskapliga ämnena Pedagogik, Pedagogiskt arbete, Sociologi, Socialt arbete och Statsvetenskap, de vårdvetenskapliga ämnena Omvårdnad och Vårdvetenskap samt Medicinsk vetenskap, Matematikdidaktik, Naturvetenskap och Idrotts- och hälsovetenskap. Akademins medarbetare och studenter rör sig fritt också i samverkan med Högskolans övriga två akademier. Vi eftersträvar öppenhet och samarbete i alla möjliga former. Samarbete och utbyte sker också med andra lärosäten inom och utanför Sverige. Samverkan med det omgivande samhället sker på flera sätt, bland annat genom Dala Sports Academy (DSA), Pedagogiskt Utvecklingscentrum Dalarna (PUD), samverkansgrupp med Landstinget Dalarna och Socialtjänstens Utvecklingscentrum Dalarna (SUD) (se länkar här till vänster för mer information).

Akademin Utbildning, hälsa och samhälle är värdakademi för två av Högskolans prioriterade forskningsområden; Hälsa och välfärd samt Utbildning och lärande. Båda forskningsområdena rymmer inom sig flera livaktiga forskningsseminarier. Här möts forskare och doktorander kring forskningsprojekt som går att läsa mer om under rubriken Forskning här bredvid.
För att få mer information om vår verksamhet, vårt kurs- och programutbud samt vår forskning kan man gå in under de olika rubrikerna här till vänster.Sök bland våra utbildningar.

Länk till Dala Sports Academy

Kalendarium