Filosofi

Filosofi är, något förenklat, studiet av människans tänkande och människans föreställningar om sig själv och omvärlden. Att studera filosofi ger en träning i kritiskt tänkande och argumentation och kan med fördel läsas som komplement till andra utbildningar då det i många avseende utgör grunden för den västerländska kunskapstraditionen.

Traditionellt indelas i Sverige filosofiämnet i teoretisk och praktisk filosofi. Den teoretiska filosofin behandlar i första hand frågor om hur världen är beskaffad och studerar kunskapsprocessen och det logiska tänkandet. Den praktiska filosofin behandlar i första hand frågor om hur världen bör vara och studerar till exempel etiska och estetiska frågor.

Centrala områden inom den teoretiska filosofin är (I) logik och argumentationsteori som behandlar slutledningar och bevis, (II) kunskapsteori och vetenskapsfilosofi som bearbetar frågeställningar kring kunskapens natur och vetenskaplighet, (III) språkfilosofi som studerar förhållandet mellan språk och värld, samt (IV) ontologi och metafysik som behandlar frågor om verklighetens beskaffenhet. Centrala områden inom den praktiska filosofin är (I) värdeteori som behandlar normer och värderingar, (II) normativ etik som studerar etiska teorier och resonemang kring etiska problem, (III) estetik som behandlar frågor om konst, (IV) samhällsfilosofi som behandlar normativa och kunskapsteoretiska frågor om samhället, samt (V) religionsfilosofi som studerar fenomenet religion och det religioner handlar om.