Geografi

Den som läser geografi vid Högskolan Dalarna kommer i kontakt med ett dynamiskt ämne som utvecklats både innehållsmässigt och metodmässigt under de senaste åren. Vi diskuterar i geografikurserna moderna rön kring t.ex. klimatförändringar, naturresurshushållning och globala utvecklingsfrågor. Geografisk analys är tvärvetenskaplig och integrerar samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga aspekter. I den samhällsvetenskapliga delen, under rubriken kulturgeografi, studeras hur avstånd, miljö och naturresurser inverkar på näringsliv, bebyggelse och sociala mönster. Den naturgeografiska inriktningen ger kunskaper om mark, luft och vatten och om de processer som format naturlandskapet, inklusive människans roll.

Vi har under varje termin exkursioner främst i Bergslags- och Siljansbygderna som knyter kursteori till den verkliga fysiska omgivningen.

Geografisk databehandling inrymmer idag i allt högre grad digital teknik som är ett viktigt inslag i flera av våra kurser. Även generellt användbara aspekter av en akademisk utbildning, som skriftlig presentation och bekantskap med forskningens presentationsformer och arbetssätt, är viktiga genomgående inslag i kurserna. Geografiutbildningen syftar till att utveckla en kritisk vetenskaplig inställning till de ofta mångfacetterade frågor vårt ämne behandlar.

Geografiämnet ingår i högskolans lärarutbildning men kan även läsas i fristående kurser, antingen på campus i Falun eller på distans. Fr.o.m. vt 2012 kan kandidatexamen i huvudområdet (ämnet) Geografi erhållas vid Högskolan Dalarna.