Informatik

Basen i informatikämnet utgörs av kunskap om system- och verksamhetsutveckling samt de effekter och den påverkan som informationstekniken har på individer, företag och samhälle. Inom informatikämnet betraktas IT ur ett samhälls- vetenskapligt perspektiv. Informatikämnet består därmed både av en teknisk och samhällsvetenskaplig del.

Den tekniska delen omfattar kunskap om

  • datorer
  • programmering
  • databasteknik
  • nätverk
  • m.m.

Den samhällsvetenskapliga delen behandlar

  • organisationsfrågor
  • marknadsföring
  • samhällsvetenskaplig forskningsmetodik
  • mänsklig kommunikation
  • m.m.

Inom informatikämnet finns ett fokus på hur praktisk system- och verksamhetsutveckling bör bedrivas, vilket bygger på en stark metodtradition inom ämnet. Denna metodtradition grundar sig i en strävan att på ett metodiskt och integrerat sätt försöka lösa tekniska, organisatoriska och affärsmässiga problemställningar.
Inom informatikämnet finns också en målsättning att kombinera det praktiska intresset för systemutveckling med en teoretisk och filosofiskt inriktad del. Denna kunskapsteoretiska tradition bygger på ett intresse av att definiera och analysera grundläggande begrepp som data, information och kommunikation, vilka utgör själva grunden för informatikämnet.
Teknikutvecklingen inom IT-området har under de senaste bidragit till att förändra sättet att bedriva verksamheter och att göra affärer. Internet har t.ex. på ett påtagligt sätt förändrat roller, affärsrelationer och affärskommunikation inom olika branscher. Denna utveckling ställer nya krav på hur systemutveckling bör bedrivas, vilket har medfört att det har skett en förskjutning av fokus från intern verksamhetsutveckling till extern affärsutveckling.