Materialteknik

Ett materials egenskaper beror i första hand av i vilka strukturer de ingående atomerna är bundna till varandra.
Utbildningen i materialteknik vid Högskolan Dalarna har tonvikten lagd på struktur och egenskaper hos konstruktionsmaterial, dvs metaller, polymerer, keramer och kompositer, samt deras bearbetning till färdiga konstruktionsdetaljer. Inom högskolan bedrivs en omfattande forskning inom materialteknik, främst inriktad mot ytteknik.