Nationalekonomi

Välkommen till ämnet Nationalekonomi vid Högskolan Dalarna! En utförligare beskrivning av vår verksamhet hittar Du på vår engelska sida. Klicka på den engelska flaggan snett upp till höger. 

Nationalekonomi handlar om hur människor, i ett komplext samspel mellan yttre förutsättningar och enskilda individers beslut, försöker få ut mesta möjliga av de knappa resurserna. I vetenskapen nationalekonomi behandlas således beslut som individer, företag och representanter för olika delar av den offentliga sektorn fattar i frågor som direkt eller indirekt har konsekvenser för resursförbrukningen.

Utbildning

Nationalekonomiämnet ger instrument i form av ekonomiska modeller som kan användas för att förstå det som händer i ekonomin. Inom ämnet nationalekonomi vid Högskolan Dalarna ges kurser både på grundnivå och avancverad nivå. Exempel på kurser på grundnivå är förutom traditionella mikro, makro, intenationell ekonomi också tillämpningskurser som t.ex. kvantitativ marknadsanalys. Exempel på kurser på avancerad nivå är Välfärdsekonomisk analys av samhälleliga projekt och ekonometri. Mer detaljerad information fås genom att klicka på kursplaner snett upp till vänster. Högskolan Dalarna bedriver också forskarutbildning inom mikrodataanalys i vilken ämnet medverkar. 

Forskning

Forskning i ämne bedrivs inom främst tillämpad mikro med t.ex. tillämpningar inom transport, turism och handel. Forskning bedrivs i nära samrbete med andra forskningsinstitut som VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) och HUI Research. För mer information se vår engelska sida.