Pedagogiskt arbete

Inom ämnet pedagogiskt arbete studeras villkor och uppgifter för pedagogisk verksamhet, framför allt i skolan och förskolan.

Pedagogiskt arbete är ett verksamhetsnära kunskapsområde som tar sin utgångspunkt i läraryrkets frågor, i pedagogisk yrkesverksamhet och i de strukturella förhållanden under vilka verksamheten bedrivs. Kunskapsområdet är mångvetenskapligt och integrerar perspektiv, teorier, begrepp och metoder från flera olika discipliner.

Som akademiskt ämne är pedagogiskt arbete relativt nytt. En viktig uppgift för forskningen är att utveckla en kunskaps- och tolkningsbas för pedagogisk yrkesverksamhet; att utveckla och precisera begrepp och språk med vars hjälp pedagoger skapar och förstår den verklighet de befinner sig i. Härigenom blir kunskapen av värde både för den praktiska yrkesverksamheten och för lärarutbildningen.

Vid Högskolan Dalarna är pedagogiskt arbete det ämne som ansvarar för den utbildningsvetenskapliga kärnan i lärarutbildningen. Inom ämnets kurser integreras högskole- och verksamhetsförlagda studier.