Rättsvetenskap

Vårt beteende styrs i stor utsträckning av normer av olika slag. Dessa normer har olika ursprung och karaktär och berör olika delar av våra liv. Vissa regler intar en särställning genom att de erkänns som rättsregler.
Juridik är läran om dessa rättsregler och deras tillämpning. Juridiken gör inte som andra teoretiska samhällsvetenskaper anspråk på att i första hand förklara den verklighet vi lever i. Istället utgår juridiken från ett givet regelsystem och låter detta tjäna som utgångspunkt för hur samhället skall förstås. Juridik är en problem- eller konfliktslösningsteori, varför en viktig del av den juridiska kunskapen är juridisk metod. Rättsvetenskap omfattar till stor del civilrättsliga regler av förmögenhetsrättslig art men betydande del ägnas åt skatterätt och offentlig rätt. Fokus ligger till största delen på nationell svensk rätt men i takt med den ökade internationaliseringen ökar inslaget av internationell rätt.