Skog- och träteknik

Skogen är vår viktigaste förnyelsebara resurs som producerar råvara
till industrin och naturvärden. Skogens skötsel och vald teknik för
denna ger möjligheter att styra råvarans egenskaper, skogens utseende
och ekonomi. Ämnet behandlar skogsbrukandets villkor och möjligheter
samt råvarans egenskaper och hur den kan tas tillvara för förädling
och som bränsle.