Social omsorg

Ämnet Social omsorg syftar till att skapa kunskap om och förståelse för vardagslivets villkor för socialt utsatta grupper samt för villkoren för det stöd samhället finner angeläget att ge dessa grupper i avsikt att skapa jämlikhet, gemenskap och delaktighet.

Social omsorg omfattar ett forskningsområde, ett ämnesområde och ett verksamhetsområde. Social omsorg har en tvärvetenskaplig bas och tar sin utgångspunkt i teorier hämtade från samhälls- och beteendevetenskap. Kunskapsområdet omfattar kunskap om socialpolitik, regelverk, moralfilosofi och om olika målgrupper. Till området räknas även kunskap om och insikt i den sociala omsorgens samhälleliga funktioner, dess former, metoder och tillämpning.

Den specifika kunskapen i social omsorg har utvecklats såväl genom sin historiska bakgrund som genom internationella influenser. Kunskapsområdet innehåller dessutom ledarskap och arbetsledning inom socialt omsorgsarbete. Kunskapen om social omsorg får sin särskilda inriktning genom att den är normativ och studeras dels utifrån ett moralfilosofiskt och välfärdspolitiskt perspektiv, dels mot bakgrund av det samhälleliga verksamhetsområdet social omsorg. Den kunskapsproduktion som sker inom området vilar på så sätt på humanistiska värden.

Det är således värderingar och normer som är den yttersta utgångspunkten för social omsorg. Exempel på sådana värderingar kan vara att alla människor - även gamla, funktionshindrade eller sjuka har samma värde. Av detta följer att samhällets resurser måste fördelas på ett sådant sätt att de kommer även dessa grupper till del.