Svenska som andraspråk

Inom ämnet Svenska som andraspråk ges kurser för verksamma och blivande lärare i svenska som andraspråk på grundnivå 1 (svenska som andraspråk I och II) och grundnivå 2 (svenska som andraspråk III). Svenska som andraspråk I och II ges varje termin, svenska som andraspråk III ges varje vårtermin. Aktuella kurser hittar du under menyn till vänster.

Svenska för utländska studenter

Vi erbjuder också kurser för den som vill lära sig svenska som andraspråkstalare: Nybörjarsvenska för internationella studenter I-IV som är främst riktade till våra gäststudenter och utbytesstudenter.

 

Aktuella kurser

Språkämnen granskade av Universitetskanslerämbetet

Vi är mycket stolta över det resultat som publicerats från den kvalitetsgranskning som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomförde under 2012 av vårt ämne, tillsammans med vissa andra språkämnen. Svenska som andraspråk vid Högskolan Dalarna får omdömet hög kvalitet. Vi granskades på fyra av målen för kandidatexamen. I det första målet får ämnet omdömet mycket hög kvalitet. Vad gäller de övriga tre målen skriver granskarna att de självständiga arbetena visar att studenterna uppnår hög eller mycket hög måluppfyllelse. Det gläder oss särskilt med tanke på att vi sedan ht 2014 erbjuder kurser på avancerad nivå och fr o m ht 2015 erbjuder magisterprogram i svenska som andraspråk.