Vårdvetenskap inr omvårdnad

Vårdvetenskap - omvårdnad

Ämnesområdet omvårdnad hänför sig både till ett verksamhets- och ett forskningsområde. Verksamhetsområdet omvårdnad syftar till att tillgodose allmänmänskliga och personliga behov och att tillvarata individens egna resurser för att bevara eller återvinna optimal hälsa liksom att tillgodose behov av vård i livets slutskede.

Omvårdnad omfattar fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga aspekter. Forskningsområdet vårdvetenskap med inriktning omvårdnad söker kunskap om människors upplevelser och behov av hjälp i samband med födelse, sjukdom, lidande och död, samt hur hälsa och välbefinnande tillgodoses. Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad integrerar kunskap från natur-, human- och samhälls-vetenskap och innefattar kunskaps-områden som allmän- och specifik omvårdnad, filosofi, etik, hälsa, miljön och samhällets inverkan på människans hälsa, hälsobefrämjande och förebyggande arbete, forskningsmetodik, hälsoekonomi, vårdprioriteringar, administration och ledarskap.

Ämnesområdet omfattar teorier, metoder och tekniker för att bedöma, analysera, planera, genomföra och utvärdera omvårdnaden för den individuella patienten. Såväl sak- (uppgifter) som relations- (förhållningssätt) aspekter har därmed sin givna plats inom ämnesområdet.

I ämnesområdet ingår både teoretisk undervisning och praktisk färdighetsträning. Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad ingår i flera program, specialist-utbildningar och kurser vid Högskolan Dalarna. Inom sjuksköterskeprogrammet utgör det huvudämne och leder sedan antagningen höstterminen år 2005 till kandidatexamen i Vårdvetenskap inriktning omvårdnad samt yrkesexamen som sjuksköterska. Hälften av undervisningen utgörs av verksamhetsförlagda studier.